Yarışma Açık Rıza Metni

YALVAÇ BELEDİYESİ 
ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YARIŞMA FAALİYETLERİ
AÇIK RIZA FORMU 

VERİ SORUMLUSU ADI:
YALVAÇ BELEDİYESİ
 VERİ SORUMLUSU ADRESİ:
 Pazar Yukarı, 32415 Yalvaç/ ISPARTA

    Bu açık rıza formu Öğrencilere Yönelik Yarışma Faaliyeti sürecinde işlenen kişisel verileri kapsamaktadır. Bu veriler, yazılı veya elektronik ortamda elde edilebilecektir. Belediyemiz kanunda tanımlandığı şekli ile veri sorumlusu olarak kişisel veriyi işleyecek, kaydedecek, muhafaza edecek, gerektiğinde güncelleyecek ve aktarabilecektir. Anılan Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızası veya Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde yer alan diğer işleme şartlarından herhangi birinin mevcut olması gerekmektedir.

    Belediyemiz, başta 5393 Sayılı Belediye Kanunu olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili idareler tarafından yayınlanmış olan ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek; kendisinin ile veri sahiplerinin haklarını kullanabilmelerini ve meşru menfaatlerini korumalarını teminen veri sahibinin kişisel verilerini elde etmek, değerlendirmek, kanunların izin verdiği süre boyunca saklamak zorundadır. Kişisel veriler, Kişisel Verileri Korunması Kanunu'nun amir hükümleri ile Yalvaç Belediyesinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi faaliyetine uygun olarak Öğrencilere Yönelik Yarışma Faaliyetleri Aydınlatma Metni’nde detaylı şekilde açıklanan amaçlar çerçevesinde işlenmektedir. Bu konuda tarafınıza Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca bilgilendirmede ve aydınlatmada bulunulmuştur. 

    Aydınlatma metninde detaylı bir şekilde açıklanan Kimlik, İletişim ve Görsel ve İşitsel bilgileriniz işbu açık rıza metnine onay vermeniz durumunda tarafımızca işlenebilecektir. Kimlik ve Görsel ve İşitsel Kayıtlara ait Kişisel verileriniz Gerçek ve Tüzel kişilere aktarılabilecektir. Kişisel Verileriniz, söz konusu faaliyetin sona erdiği tarihten itibaren ilgili tüm yasal mevzuat uygun sürelerde ve koşullarda saklanmak durumunda olduğunu ve yasal süreler sonunda yok edileceğini bildiririz.

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. madde çerçevesinde, kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan Yalvaç Belediyesi’nden bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim.

Yukarıda belirtilen sebeplerle Yalvaç Belediyesi tarafından bahsi geçen kapsamda şahsıma ve bağımlılarıma ait kişisel verilerin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak: Kişisel verilerim ve bunlara ilişkin belgelerin Yalvaç Belediyesi veri kayıt sistemlerine kaydedilmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmasına, İş başvuru sürecinin gereklerinin yerine getirileceği her aşamada ve her işlemde kullanılmasına, Yasal Yükümlülüklere uygun olarak yetkili adli ve idari merciler ile paylaşılmasına özgür iradem ile onay veririm. 
ONAY: Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; işbu bilgilendirme ve izin formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın olduğunu kabul ediyorum. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesini, sınıflandırılmasını, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde belediyenizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşları dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

 

ONAY

ADI SOYADI:

TC KİMLİK NO:

TARİH:

İMZA: