YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C.

YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

 

                Amaç:

                Madde 1- Bu yönetmelik Yalvaç Belediyesi sınırları ile mücavir alanlar içerisinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni verilen (S) serisinden servis araçlarının ile (C) serisinden okul servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş- organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam:

                Madde 2- Bu yönetmelik;

a) Resmi ve özel kuruluşların kent içi yolcu taşıma istemine ücreti karşılığında cevap veren özel yada tüzel kişilere ait (S) plakalı araçları.

b) Okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan (C) plakalı araçlar,

c) Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları,

d) Mülkiyetlerinde araçlarla kendi personelini taşıyan özel kuruluşları,

e) Müşteri hizmeti adı altında ücretsiz yolcu taşımacılığı yapan servis araçlarını kapsar.

f) Turizm amaçlı taşıma yapan araçları, şehirlerarası otobüsleri, çevre belediye otobüslerini, bunların sahipleri ve işletmecilerini kapsamaz.

 

Tanımlar:

                Madde 3- Bu yönetmelikte geçen terimlerden;

                Araç Sürücüsü: Servis aracını sevk ve idare eden şoförü,

                Araç Sürücüsü Tanım Belgesi: Servis aracını kullanan kişinin, aracı kullanırken yakasına takması gereken tanıtım kartını,

                Araç Uygunluk Belgesi: Kapsam kısmında adı geçen araç işletmecilerinin araçları için bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen teknik komisyonlardan alacakları Toplu Taşıma aracı uygunluk belgesi,

                Araç Uygunluk Belge Komisyonu (Teknik Komisyon): Yalvaç Belediye Başkanının görevlendireceği personelin komisyon başkanlığında, Yalvaç Emniyet Amirliği ( Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi) Yalvaç Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığından bir temsilci ile Belediye Zabıta Amiri, Belediye bünyesinde var ise makine mühendisi yoksa teknisyen veya motor ustasından oluşan Araç Uygunluk Belge Komisyonu,

                Belediye: Yalvaç Belediyesini,

                Hizmetli: Servis araçlarında şoför dışında çalışan yardımcı personeli,

                Güzergah İzin Belgesi: Servis araçlarının çalışacakları güzergahı belirten zabıta amirliğince verilen belgeyi,

Meslek Odası: Yalvaç Şoförler ve Otomobilciler Odasını veya ilgili meslek odasını,

Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 14 (ondört) oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı

Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 23 (yirmiüç) oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

Otobüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 43 (kırküç) oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

Okul: Genel olarak okul öncesi ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğrenim veren özel veya kamu kuruluşlarını,

Özel Kuruluş: Her türlü özel şirket, ortaklık, banka, kooperatif vb. kuruluşu,

Servis Aracı: Resmi ya da özel kuruşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında taşıma hizmeti verme amacıyla kullanılan, Emniyet Müdürlüğü (Amirliği)- Trafik Tescil Şube Müdürlüğünün (Amirliğinin) (S) plaka servisine kayıtlı araçlar ile şahıs ve şirket üzerine kayıtlı olup personel taşımak üzere tescilli özel plakalı araçları,

Resmi Kuruluş: Başbakanlığa ve Bakanlıklara bağlı resmi daireler, mahkemeler, yüksek eğitim kuruluşları, askeri kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu kuruluşların sermayelerinin çoğuna sahip olduğu bankalar, şirketler vb. kuruluşlar ile diğer kamu kuruluşlarını,

Toplu Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat): İşleticileri ücretini (harcını) yatırarak belediye zabıta amirliğinden alacakları 1 yıl geçerliliği olan ve her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri belgeyi,

Zabıta Amirliği (Müdürlüğü): Toplu taşıma araçlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Yalvaç Belediyesi Zabıta Amirliğini ifade eder.

 

Yasal Dayanak:

Madde 4- Bu yönetmelik;

a) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/p maddeleri

b) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

c) Karayolları Trafik Yönetmeliği, Bakanlar Kurulunun Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki kararların yürürlükteki (son şekli) uygulanır.

d) 28.08.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis Araçları

               

Servis Araçlarına İzin Verilmesi İle İlgili İşlemler:

                Madde 5-

a) Belediye sınırları (mücavir alan) içinde servis aracı çalıştırma izni belediye adına, Belediye Zabıta Amirliği (Müdürlüğü) tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre verilir. Bu yetki Belediye Encümeninin alacağı kararla eşgüdümlü olarak kullanılır.

b) Belediye sınırları içinde toplu taşıma izin belgesi düzenlenmesi esnasında bağlı oldukları Trafik Tescil Şube Müdürlüğünün – Amirliğinin tescil kayıtları gözönünde bulundurulur.

c) Belediye sınırları içinde çalışacak servis araçlarının (Servis Aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi) ve ayrıca (Güzergâh İzin Belgesi) almaları zorunludur. Bu belgeler olmadan servis aracı çalıştırılamaz yasaktır.

d) Mevcut (S) plakalı ve ilçe genelinde servis araçlarının yeterli gelmemesi sonucu servis hizmetlerinin aksaması halinde; Belediye Başkanlığı tarafından ihtiyaca göre servis araç sayısı belirlenir.

               

İlk Defa Toplu Taşıma İzin Belgesi Alacak Servis Araçları Sahiplerinin Başvuru Şartları:

                Madde 6- Belediye sınırları içindeki Emniyet Müdürlüğü- Amirliği Trafik Tescil Bürolarından şirket veya şahıs adına tescil edilerek (S) plakası verilmiş minibüs ve otobüsler servis aracı toplu taşıma izin belgesi almak için Belediyeye aşağıdaki belgeleri tamamlayarak başvurmak zorundadır.

1-       Dilekçe: Dilekçede ikametgâh adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası, kaç kişili olduğu belirtilmelidir.

2-       Motorlu Araç Trafik Tescil Belgesi fotokopisi ( Ruhsat)

3-       İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

4-       Taşımacılık yaptığına dair Yalvaç Vergi Dairesinden alınacak mükellefiyet kaydı

5-       Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi ayrıca okul servisleri ve diğer servis araçları için ferdi koltuk sigorta poliçesi

6-       Sosyal güvenlik kaydı

7-       Araçları kullanmaya yetecek sınıfta sürücü belgesi SRC-2 (Ticari Taşıt Kullanma) belgesi ve ilgili meslek odasından yeni tarihli oda kayıt çıktısı getirilecektir.

8-       (C) plakalarda başvuru sahiplerinin ilk başvurularında azami yaşı 12 (oniki) yaş dahil 12 (oniki) yaşından büyük, personel taşımacılığı yapan araçların yaşı 19 (ondokuz) yaş dahil 19 (ondokuz) yaştan büyük olamaz. Taşıtların yaşları imal edildiği tarihten sonra gelen takvim yılı esas alınarak hesaplanır.

9-       (S) plakalı araç şirket veya şahıs adına kayıtlı ise 1 kişi üzerine olabileceği gibi hisse oranları nispetinde noterden düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ile en çok 2 ortaklı da olabilir. Bu tür başvurularda kişinin veya ortakların tamamının durumu yönetmeliğe uygun olmadığı takdirde Belediyece toplu taşıma izni verilemez. Toplu taşıma izni verildikten sonra, yönetmeliğe aykırı durumu tespit edilen kişi veya ortaklara durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirmesi için Belediye Encümen Kararı ile en çok 60 (atmış) gün süre verilir. Bu süre zarfında toplu taşıma izni geçici olarak askıya alınır ve servis aracının hattında çalışmasına izin verilmez. Bu süre içinde düzeltme yapılmadan çalışma yaptığı tespit edildiğinde 1608 Sayılı Kanunun değişik 23.01.2008 -5728 Sayılı Kanunun ilgili maddesi gereği para cezası ile cezalandırılır.

10-    Servis aracı için toplu taşıma izin belgesi almak isteyen şahıs ve ortakları veya şirketler bu belgeleri Belediye Zabıta Amirliğine- Müdürlüğüne, belirtilen süre sonuna kadar teslim etmek zorundadır. Eksik olarak teslim edilen evraklar işleme alınmaz. Başvurusu kabul edilen araçlar araç uygunluk belgesi ile Encümene gönderilir. Encümen Kararı alındıktan sonra Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzun ibrazına müteakip Belediye Zabıta Amirliğince- Müdürlüğünce toplu taşıma izin belgesi düzenlenir. Toplu Taşıma izin belgelerinde servis aracı sahip veya sahiplerinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgâhı, sürücü belgesi, cinsi, sosyal güvenlik numarası (tüzel kişilerde şirket ismi ve unvanı yazılır), taşıtın plaka numarası, modeli, kaç kişilik olduğu yazılır.

 

Servis Araçlarının Taşımaya Uygunluğu:

Madde 7-

1-       Yalvaç Belediyesi sınırları (mücavir alan) içinde taşıma yapacak herhangi bir servis aracının uygunluğu Belediye Başkanlığınca tespit edilecek teknik komisyonca saptanır. Teknik komisyon tarafından taşıma yapmaya yeterli olduğu belirlenen servis aracına 1 yıl geçerli olmak üzere “SERVİS ARACI UYGUNLUK BELGESİ” verilir. Servis aracı olarak çalışmak isteyenler Yalvaç Belediyesine başvuru yaptıktan sonra araç uygunluk belgesi almak için başvuruları teknik komisyona sevk edilir.

2-       Araç uygunluk belgesi her araç için ayrı ayrı hazırlanır.1 yıl geçerlilik süresi olup, devir ve model değişiklikleri nedeniyle belge yenilemelerinde tekrar yapılması zorunludur. İlk başvurular yılın herhangi bir çalışma gününde, yenileme başvuruları her yıl 1 Eylül- 31 Ekim tarihleri arasında yapılır.

 

Okul Servis (C) Araçlarının Sahip Olması Gereken Nitelikler:

Madde 8-

1-       Okul servisi olarak çalışacak araçlarda ilk defa uygunluk belgesi istenmesi halinde başvuru tarihi itibariyle azami 12 (oniki) yaş şartı aranır. Okul servis araçlarında okul servis aracı yönetmeliğinde belirlenen yaş şartı uygulanır. Aracın yaşı Maliye Bakanlığının motorlu araçlar vergisi için kullandığı usul ile belirlenir.

2-       Servis araçları aşağıdaki niteliklere sahip olacaklar ve uygunluk belgeleri için başvuruları bu nitelikler açısından değerlendirilecektir. Ayrıca okul servis araçlarında bu hususlara ek olarak okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde belirtilen şartlar aranacaktır.

a)       Kaportası düzgün olacaktır

b)       Dış görünüşü itibariyle beyaz boyalı ve bakımlı olacaktır.

c)       Camlarında kırık ya da çatlak bulunmayacaktır

d)       Dış yüzeylerinde tehlike oluşturacak biçimde aksesuar bulunmayacaktır

e)       Aracın içi temiz, koltukları düzenli ve yırtıksız olacak, pelüş bulunmayacaktır.

f)        Mevcut lastikleri ile aynı ebatta yedek lastiği bulunacak ancak bu yedek lastik yolcuların oturmasını engellemeyecektir.

g)       İç göstergeleri düzenli çalışır durumda olacaktır

h)       İç ışıklandırma için yeterli sayıda lamba çalışır durumda olacak, ancak bu lamba renkli olmayacaktır. İçinde ya da dışında hiçbir yerde yolculara zarar verebilecek bir ek yada imalat yer almayacaktır.

i)         Servis araçlarındaki bütün kapılar otomatik ( havalı hidrolik) olacaktır.

j)        Eksozu ve susturucusu zedelenmemiş olacak, çalışırken gürültü yapmayacaktır

k)       Park lambaları, stop lambaları ile farları (uzun ve kısa) düzenli çalışır ve ayarlanmış durumda olacaktır.

l)         Farları şeffaf camlı olacaktır

m)     Yağ karteli, hidrolik deposu, şanzıman ve diferansiyelden kaçak niteliğinde yağ sızması olmayacaktır

n)       Frenleri tam, gıcırtısız ve dengeli tutabilir durumda olacaktır.( gerektiğinde fren balataları tekerlek çıkartılarak kontrol edilir)

o)       Motoru düzenli çalışır durumda olacak ve eksozdan siyah duman çıkmayacaktır.

ö)  Devir daim ve gergi (eksantrik) kayışları liflenmiş yada çatlak olmayacaktır.

p)       Soğutma sisteminin hortumları aşırı yumuşamış olmayacaktır.

r)        Rot ayarları yapılmış olacak rot ve rotillerde boşluk bulunmayacaktır.

s)        Trafik Kanununun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü, çekme halatı, takozu, ilk yardım çantası bulunacaktır.

ş)   Araçların kornaları havalı korna olmayacaktır.

3-   Okul servis araçlarına yukarıdaki nitelikleri sağlamadan uygunluk belgesi verilmez

4-  Yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içinde sürekli olarak sağlamak zorundadır.

 

Taşımacının Yükümlülüğü:

Madde 9-

1-       Okul servis araçları ile taşımacılık yapanlar;

28.08.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümleri uygulanır

a) Okul servis araçlarının arkasında “OKUL TAŞITI” yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif bir kuşak bulundurulmalıdır. (Ek 1/1-1/2)

b) Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harfle “DUR” yazısı olacak şekilde tesis edilmiş olmalı lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır. (Ek 2)

c) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrencileri kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir maddeyle kaplanmalıdır.

d) Öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak taahhüt ettiği yere kadar götürülüp getirmekle ve servis hizmeti sırasında taşıta başka herhangi bir yolcu almamakla,

e) Taşıt içi düzeni sağlamak, anaokulu ve ilköğretim statüsündeki okul öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere rehber personel bulundurmakla,

f) Trafik Denetleme Şube veya Bürolarından özel izin belgesi almakla,(Ek 4)

g) Taşımacıların yanında çalışanlar, hizmet akdine tabi olup bunların sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerinin yaptırılması zorunluluğuyla

h) Yolcunun (taşınan);

      1- İkametgâhının değişmesi

2-       Uzun tedavi gerektiren bir hastalık geçirmesi

3-       Okumaktan vazgeçmesi

4-       Herhangi bir sebepten dolayı okuma hakkını kaybetmesi,

Sebebiyle servisle taşınmaktan vazgeçmesi halinde geri kalan ayların ücretlerini iade etmekle yükümlüdürler.

 

Şikâyetlerin Değerlendirilmesi:

Madde 10- Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunundaki işletenin ve araç sahibinin sorumluluğuna ilişkin hükümler ile taşımacı ve taşınan arasında vuku bulabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla açılacak davalara ait hususlar saklı kalmak kaydıyla; bu madde hükümleri ile bu yönetmelikteki diğer hükümlere uygun davranmadıkları anlaşılanlarla ilgili şikâyetler Zabıta Amirliğince-Müdürlüğünce değerlendirilir.

 

Taşıma İşlerinde Çalışanlar

                Madde 11-

(1) Okul servis araçlarını kullanan şoförler ile rehber personel;

a)Sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine sahip olmak,

b)Rehber personelin 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak,

c)Milli eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara bağlı okullardaki görevlilerle öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine ilişkin yönetmelikte belirlenen şekilde kılık ve kıyafete sahip olma,

d)Eski Türk Ceza Kanunu’nun 403, 404, 414, 415, 416/1-2-3, 418/1, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572/2 ci maddelerinde suçlardan hüküm giymemiş olmak, bunun karşılığına gelen yeni Türk Ceza Kanunu’nun 103, 104,109, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35.maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş olmak, affa uğramış olsa dahi  hüküm giymemiş olmak zorundadır.

 

Madde 12-

(1) Okul Servis Araçlarına Uygunluk belgesi, Teknik Komisyon tarafından yapılacak incelemeden sonra verilir.

(2) Servis aracı uygunluk belgesi alabilmek için arana şartlar başvuru sahiplerine Belediye Zabıta Amirliği tarafından verilen formda belirtilen tarih ve saatte yine bildirilen yerde Teknik komisyonun yetkilerinin incelemesine hazır bulundurmak zorundadır.

                (3)İnceleme sonunda; Araç Uygunluğu İnceleme raporu 3 kopya olarak düzenlenir, bir kopyası başvuru sahibine verilir. 1 Kopyası Belediye Zabıta Amirliğine verilir. 1 Kopyası Komisyon dosyasında muhafaza edilir.

                (4) İnceleme sonunda başvuruya konu araç, Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmamışsa durum inceleme isteminde bulunabilirler. Her iki incelemede de Uygunluk Belgesi Almaya yeterli bulunmayan araçlar bir sene süre ile servis aracı olarak çalışmasına izin verilmez.

                (5)Uygunluk Belgesi için yapılacak ikinci inceleme, ilk incelemedeki eksiklikler ile sınırlı değildir.

                (6)Teknik Komisyonun yapacağı inceleme sonuçları açısından kesin ve nihaidir.

 

                Taşıma için Başvuru ve Güzergâh İzin Belgesi:

                Madde 13-

(1) Servis aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi almak için gerekli evrakları tamamlayan işletmeler için ücretler kısmında belirtilen tutarı yatırdığı takdirde Servis Aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenlenir.

                (2) Toplu Taşıma İzin Belgesi alan işleticiler, şehir içerisinde belirlenen caddelere giriş yapabilmek için Belediye Zabıta Amirliğinden Güzergâh İzin Belgesi almak zorundadır. Güzergâh İzin Belgesinin her yıl zorunludur.

 

                Resmi Kuruluşların Personel Servisleri ile ilgili hükümler;

                Madde 14-

(1) Belediye sınırları içindeki (mücavir alan) resmi ve özel kurum ve kuruluşlar; personel servis taşımacılığı yaptırmak üzere özel araç kiralama için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde bu yönetmelik hükümlerine göre Belediyeden Servis aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi alınış şartını arayacaklardır.

                (2)Ancak, resmi kuruluşları kapsayan taşıma hizmetleri için diğer taşıma hizmetlerinde olduğu gibi Güzergâh izin Belgesi için başvuru servis aracı işleticisi tarafından yapılır ve Belediye Zabıta Amirliği tarafından servis aracı işleticisine verilir.

                (3)Resmi Kurumlar personel servisleri için kendi resmi araçlarını kullanmadıkları takdirde; araçlar için her yıl Belediyeye müracaat ederek Güzergâh İzin Belgesi almak zorundadır. Emniyet araçları ve Askeri personel araçlarından güvenlik nedeniyle bu belge aranmaz. Resmi kurumların kendi araçları için ayrıca Güzergâh İzin Belgesi verilmez.

                Madde 15-

1-       Toplu taşıma izin belgesi, Trafik tescil belgesinde kayıtlı olan araç sahiplerine verilir.

2-       Belediyeden toplu taşıma izin belgesi almış araç sahibi veya sahipleri Belediyeye başvuru yaparak Encümen Kararı alındıktan sonra, aracın noterden satışını ve Emniyet Müdürlüğünden- Amirliğinden devrini yapabilirler veya ortak alabilirler. Belediyeye başvurmadan ve Encümen Kararı alınmadan yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak almalarda ortak bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz. İşbu yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur.

3-       Devirde, satışta ve ortak almada Encümen Kararı alınması için takip edilecek işlemler sırasıyla;

1-       Aracı toplu taşıma izin belgeli olarak almak isteyenler (devir-ortaklık)

a)       Dilekçe (devir ile birlikte model değişikliği yapacaksa dilekçede belirtilir)

b)       Ticari plaka tahsis belgesi

c)       İkametgah belgesi (şirketlerde Ticaret ve Sanayi Odasından yazı istenir)

d)       Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi

e)       SRC-2 (ticari taşıt kullanma) belge fotokopisi alınır. Daha sonra asıl olan dosyasına konur.

f)        Ortak almalarda da aynı evraklar tamamlanır.(tüm ortaklar için)

2-       Aracı toplu taşıma belgeli olarak satmak isteyenler (devir-ortaklık)

a)       Dilekçe

b)       Belediye ile ilgili tüm borç ve cezaların ödendiğine dair borcu yoktur belgesi

c)       Araç üzerinde satılamaz kaydı varsa bunun kaldırıldığına dair ilgili kurumdan yazı getirilmesi

d)       Trafik ruhsatları (Motorlu Araç Tescil ve Trafik belgeleri) tamamlanarak her iki mükellef Belediye Zabıta Müdürlüğüne- Amirliğine başvurularını yaparlar. Gerekli inceleme Zabıta Müdürlüğünce- Amirliğince yapıldıktan sonra evraklar karar alınmak üzere Belediye Encümenine gönderilir.

3-       Encümen Kararı olumlu ise aracı alan kişi:

a)       Noter satışı

b)       Trafik Tescil Belgesi (Ruhsat)

c)       Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi

d)       Plaka yazılı Vergi Levhası

e)       Eski Toplu Taşıma İzin Belgesi, 2 adet resim

f)        Bu işlemlerin Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlanması şarttır.

g)       Tüm bu evraklar tamamlanıp Zabıta Müdürlüğüne- Amirliğine teslim edilirken yönetmeliğin devir ücreti ile hükümleri gereği devir temlik ücreti tahsil edilir.

 

Veraset Yolu ile İntikallerde Aranan Şartlar:

Madde 16-

a) Toplu Taşıma İzin Belgesi bulunan araç sahibinin ölümü halinde mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine Emniyet Trafik Tescil Bürolarından düzenlenmiş Motorlu Araç Tescil Belgesinde belirtilen mirasçılar adına Belediye Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenlenir. Araç mirasçılardan birinin üzerine düzenlenebileceği gibi tüm mirasçılar adına da düzenlenebilir. Mirasçıların yönetmeliğin 16/1 ve 16/3 maddelerinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Mirasçılar için gerekli belgeler istenirken yönetmelikte belirtilen ticari olarak ek iş yapmama, sürücü belgesi, ticari taşıt kullanma belgesi şartları aranmaz. Bu durumda mirasçılar araçlarını kullanacak kişinin sürücü belgesi ve Ticari Taşıt Kullanma belgelerini Zabıta Müdürlüğü -Zabıta Amirliğine teslim etmek zorundadır. Mirasçılar her şoför değişikliğinde bu belgeleri dosyasına konulması için Zabıta Müdürlüğü -Zabıta Amirliğine bildirim yapmak zorundadır.

b) Mirasçılar kendi adına Trafik Tescil Ruhsatı çıkardıktan sonra toplu taşıma izin belgesinin kendileri adına düzenlenmesini istemeyip aracı başka şahsa satmak istediklerinde, Yönetmelik koşullarına uygun kalmak ve belediyeden izin almak suretiyle satış işlemini yaparlar.

c) Mirasçılar adına Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenleneceği takdirde Devir ve Temlik Ücreti alınmaz. Bir başka şahsa aracı satmak istedikleri takdirde Devir ve Temlik Ücreti alınır.

d) Varisler arasında anlaşmazlık halinde, Belediye Hukuk İşleri Müşavirliğinin görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.

e) Babadan çocuklara yapılan devirde %10 oranında devir ücreti alınır. Diğer kan hısımları arasındaki devirde tam devir ücreti alınır.

 

 

İcra Yolu İle Yapılan Satışlarda Uygulanacak Kurallar:

Madde 17-Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgeli Araçların icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin toplu taşıma izin belgesi alabilmesi için yönetmelik şartlarına uygun olması ve Yönetmeliğin 15/1 ve 15/3 maddelerinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanında belirtilir. Belediyeye devir ve temlik ücretinin ödemesi ve yönetmelik hükümlerine durumunun uyması halinde yeni sahibine Toplu Taşıma İzin Belgesi verilir.

 

Güzergâh İzin Belgesi ile İlgili Hususlar:

Madde 18-

1-      A TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ

(1)   Toplu taşıma izin belgesi bulunan ve personel taşıyan servis araçlarına  (S) Serisi, Yalvaç Belediyesince belirlenen tahditli plakaların ana arterlere girişi için verilecek izin belgesi.

2-      B TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ

(1)   Toplu taşıma izin belgesi bulunan okul servis araçlarına (C) Serisi, Yalvaç Belediyesince belirlenen tahditli plakaların ana arterlere girişi için verilecek izin belgesi.

3-       C TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ

(1)   Kendi personelini taşımak üzere, özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf gruplarına tescil edilmiş araçlara verilecek izin belgesi.

4-      C TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ

(1)   Ücretsiz müşteri taşımak üzere, özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf gruplarına tescil edilmiş araçlara verilecek izin belgesi.

5-      (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilçemiz dışındaki Bölge Müdürlükleri tarafından personel taşınması ile ilgili ihaleyi kazanan özel ve tüzel kişilere verilecek izin belgesi.

(2)   Başvuru için aşağıdaki evraklar gereklidir.

-          Dilekçe, (Ekli güzergâh planı ile birlikte)

-          Trafik Tescil Belgesi (ruhsat)

-          Nüfus cüzdanı sureti, Nüfus Müdürlüğünden İkametgâh belgesi. (Şirketlerde Ticaret ve Sanayi Odası kaydı),

-          Taşımacılık yaptığına dair vergi dairesinden mükellef kaydı.

-          Aracın Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi.

-          Sosyal Güvenlik kaydı.

-          Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi.

-Bağlı olduğu odadan kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.

(3) Servis araçlarına ait güzergâh izin belgeleri işletme hakları devredilemez, bir başkasına kiralanamaz.

(4) Kişi veya şirketlerin üzerine kayıtlı olup kendi personelini taşımaları için özel plakalı araçlara belediye tarafından verilen güzergâh izin belgeleri araç satıldığı takdirde iptal olur, izin belgeleri geri alınır. Aracı alan kişi için bu belgeler bir hak oluşturmaz.

(5) Servis araçlarına ait güzergâh izin belgeleri işletme hakları devredilemez, bir başkasına kiralanamaz. Araç ile birlikte satışı söz konusu olduğu takdirde: Madde 15 deki hükümlerin yerine getirilmesi şarttır.

(6) Kişi veya şirketlerin üzerine kayıtlı olup kendi personelini taşımaları için özel plakalı araçlara belediye tarafından verilen güzergâh izin belgeleri araç satıldığı takdirde iptal olur, izin belgeleri geri alınır. Aracı alan kişi için bu belgeler bir hak oluşturmaz. 

 

Belediyeden İzin Alınmadan Yapılan Devirlerde veya Ortak Almalarda Yapılacak İşlemler ile Taşımacılıktan Çekilme:

Madde 19-

(1)Belediye Encümen kararı çıkmadan servis aracı devir ve satışının yapıldığının tespiti halinde satış yapan araç sahibine gerekli zabıt düzenlenerek Encümen’e sunulur. Encümen kararı ile gerekli para cezası, ticaret ve sanattan men cezası ve devir temlik ücretinin dört kat olarak bir defada tamamının ödenmesi yönünde karar alınır. Devir ve temlik ücretinin tamamının bir defada ödendiğini gösterir vezne alındısının ibrazı halinde; aracın çalışmasına izin verilir. Devir için istenen belgelerin tekâmül ettirilmesi için yeni araç sahibine 30 gün süre verilir. Bu süre zarfında evraklarını tamamlayan araç sahibine yeni toplu taşıma izin belgesi düzenlen en çok 120 gün süreyle askıya alınır ve aracın hattında çalışmasına izin verilmez. Evraklar tamamlandığı takdirde toplu taşıma izin belgesi düzenlenir. Bu süreler sonunda evraklar tamamlandığı takdirde; toplu taşıma izin belgesi belediye encümeni kararı ile iptal edilir. Evraklarda aracı alan kişinin durumunu Yönetmelikte aranan şartlara aykırı durumunun tespiti halinde; Toplu Taşıma İzin Belgesi Belediye Encümeni kararı ile iptal edilir. Devir ve temlik ücreti iade edilir. Aracı izinsiz devir aldıktan sonra model değişikliği yapanlar hakkında zabıt varakası tanzim edilir ve encümence para cezaı verilir.

1- İzinsiz devir yapanlardan istenilen evraklar: İlgili yönetmeliğin 15/1 ve 15/3 maddeleri uygulanır.

 

İşleticilere ve İşletici Firmalara Yapılacak Bildirimler:

Madde 20-

(1) Servis aracı işleticilerine bildirimler, işleticilerin yaptıkları ilk başvurularındaki ikametgâh ilmühaberinde yer alan adrese yapılır.

(2) İşleticilere bildirimler kendilerine şahsen yapılabileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılır ve bu yolla yapılan bildirimler işleticiye bildirilmiş kabul edilir. Adres değişikliklerinden dolayı bildirim yapılamadığı takdirde sorumlu adres değişiklik bildirimini yapmayan işleticinindir.

 

Servis Araçlarında Çalışacak Personele İlişkin Koşullar:

Madde 21-

(1) Toplu Taşıma İzin belgeli servis aracı sahipleri kendileri haricinde şöför çalıştırabilirler. Bunun için;

1-      Servis araçlarında çalışacak personelin kılık kıyafeti temiz ütülü ve göze hoş gelecek şekilde kıyafetleri giymek zorundadır.

2-       İşletici çalıştırdığı personelin her türlü kanuni sorumlulukları, vergi ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.

3-      Servis araçlarında çalışacak personel bir tek araçta çalışabilir.

4-      Servis araçlarının çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen kendi sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri Belediyeyi ilgilendirmez. Belediye ve Emniyet Trafik para cezaları işleticiye aittir.

5-       Belediye, servis aracının çalışması sırasında aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı uygun bulmadığı sürücülerin değiştirilmesini işleticiden talep ettiğinde en geç 30 gün içinde söz konusu personel değiştirilecektir.

                6- Personelin işe başlaması gibi işten ayrılmasını da İşletici Zabıta Amirliğine beyan etmek zorundadır. Aksine hareket edenler hakkında yasal işlem yapılır.

                (2)Bu maddede yer alan koşullar kendi araçlarında sürücü ya da yardımcı olarak çalışan işleticiler içinde geçerlidir.

               

Model Değişikliği Yapmak İsteyenlerin Uyacakları Kurallar:

                Madde 22-

a)Servis aracı sahibi, aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde yeni araca ait trafik ruhsatı, eski aracının trafikten çekme belgesi fotokopisi veya noter satışını dilekçesine ekleyerek Zabıta Müdürlüklerine-Amirliklerine başvurur. Zabıta Müdürlükleri-Amirlikleri araç Uygunluk Belgesi almak üzere Teknik Komisyona sevk eder. Uygunluk belgesi de aldıktan sonra yeni araç için geçerli olacak şekilde Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenlenir.

                b)Tescil edilmiş olan (16+3) yaşından büyük araçların (S) serisinden plakası sahibinde kalmak kaydıyla aracın başkasına satılıp aynı plakaya bir başka aracın tescili durumunda Plaka değişikliği yapacak (S) plakalı aracın yerine tescil edilecek aracın (19) yaşından küçük olması kaydıyla, küçük olma şartı aranmaz. Okul servis araçlarında. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır.

                c)Toplu Taşıma İzin Belgeli araç sahipleri, Araç değişikliklerini Emniyet Trafik Tescil tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde belediyeye bildirimde bulunmak zorundadır. Yeni aracına, Toplu Taşıma koşullarını taşıması şartıyla Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenlenir.

                d)Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabilir. Ancak aracı almak isteyen kişi veya kişiler bu taleplerini evraklarını Zabıta Müdürlüğü -Zabıta Amirliği’ne sunmadan önce başvuru dilekçesinde; Aracın sadece Ticari plakasını alacağını ve yerine koyacağı aracın cinsini (minibüsten minibüse, otobüsten otobüse) markasını, yaşını motor ve şase numarası vb. teknik bilgileri yazılı olarak belirtmek zorundadır. Aracın devri ve model değişiklik talebi Zabıta Amirliği tarafından uygun görüldüğü takdirde yeni araç teknik komisyona sevk edilir. Uygunluk belgesi alan araç için işlemler tamamlanır. Hususiye çıkartılan, satılan veya trafikten çekilen eski aracın motorlu araç tescil belgesi Zabıta Müdürlüğü -Zabıta Amirliği teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

UYGULAMA İLE İLGİLİ ESASLAR

 

                Ücretler:

                Madde 23-

                a)İlk Defa Toplu Taşıma İzin Belgesi Servis Aracı Alacak Olan Kişi veya Kişilerin Ödeyeceği Ücretler: İlk defa toplu Taşıma İzin Belgeli servis aracı alacak hak sahiplerinden Belediye Meclisince kabul edilen Gelir Tarifesindeki miktar Meclis tarafından belirlendiği şekliyle alınır. Tutarın ödendiğine ilişkin belgeyi ibraz halinde Toplu Taşıma İzin Belgesi alabilmesi için gerekli evrakları Zabıta Müdürlüğü -Zabıta Amirliğine teslim ettiği takdirde izin verilir.

b) Toplu taşıma izin belgeli servis aracı sahiplerinin ödeyeceği ücretler:

1-Belediyeden Toplu Taşıma İzin belgeli servis aracı sahipleri her yıl belediye meclisince kabul edilen Yıllık Çalışma İzin Ücretini, Araç uygunluk belgesi ve Güzergâh İzin Belgesi ücretini her yıl ödemek zorundadır. Bu tutarı ortaklar hisseleri oranında ödemesini yaparlar.

(1)Toplu Taşıma izin belgeli veya servis Taşımacılığı yapan işleticiler kendi istekleri ya da kendi hatalarından dolayı araçlarının çalışmadığı günler için toplu taşıma izin ücretini ödemekten kaçınamaz ya da geri ödenmesini talep edemez. Kendi hatalarından kaynaklanan iş günü kaybı için genel hükümler uygulanır.

(2)Yıllık toplu taşıma izin sürelerinin bitiminden sonra yenilenmeleri esnasında toplu taşıma hizmeti yapan belge sahibi tüm araçlar için teknik komisyondan uygunluk belgesi alınması zorunludur.

(3)Trafiğe uygun olduğu anlaşılan araçlara izin verilir. Trafiğe uygun olmadığı anlaşılan araçların hattında çalışmasına izin verilmez. Ayrıca emniyet trafik denetleme şube müdürlüğüne bilgi verilir.

2-Servis aracı sahipleri güzergâh izin belgeleri için gelir tarifesinde belirtilen ücreti ödemek zorundadır. Her izin belgesi değişikliğinde bu ücret tahsil edilir.

c)Belediye alacaklarının tahsili ile ilgili yapılacak işlemler: Ücretlerini ödemeyen araç sahipleri Mali hizmetler müdürlüğünce ödeme emri düzenlenerek toplu taşıma izin belgesi verilen araç sahiplerine tebligat kanunu hükümlerine göre tebliğ ederek 7 takvim günü içerisinde borçlarını ödemeleri için süre verir. Bu süre içerisinde ödeme yapanlardan 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsili hakkındaki kanun hükümlerine göre tahsilât yapılır. Verilen 7 takvim günü süre sonunda ödeme yapmayan araçlar Zabıta Amirliğince otoparka bağlanır. Cezası tahsilât yapılıncaya kadar araç otoparkta kalır. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ödenir. Otoparka bağlanan araçların toplu taşıma izin belgeleri Zabıta Amirliği tarafından iptal edilir. İptal edilen plakalar yetkili kurumlara bildirilir.

 

Toplu Taşıma İzin Belgeli Araçların Dosyalarının Düzenlenmesi, Takip ve Denetimi:

Madde24-

(1) İş bu yönetmelik gereği çalışmalarına izin verilecek toplu taşıma araçları hakkında tahakkuk ve tahsilât işlemlerinin takibi için mali hizmetler müdürlüğü, diğer işlemler için Zabıta Amirliğinde ayrı dosya açılır.

 

Ceza Vermeye Yetkili Kurullar:

Madde25-

(1) Toplu taşıma araçları sahipleri ve sürücülerinin yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işlemiş oldukları her kusurda ve 23. Madde hükümlerine aykırı hareket edenlere Zabıta Amirliğince düzenlenen zabıt varakalarının veya ceza tutanakları ilgili kanun gereğince Belediye encümenine havale edilir. Belediye Encümenince, 1608 sayılı kanun değişik 23.01.2008 – 5728 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince cezalandırılması yapılır. Para cezasının tahsili için Mali İşler Müdürlüğüne bildirilir. Encümen kararının tebliğinden itibaren 30 takvim günü süre zarfında ödemenin yapılması zorunludur. Ödeme yapılmadığı takdirde Mali Hizmetler müdürlüğünce ödeme emri düzenlenerek yazı ile bu ödeme emirlerini toplu taşıma izin belgesi verilen araç sahiplerine tebliğ ederek 7 takvim günü zaman içerisinde borçlarını ödemeleri için süre verilir. Bu süre içerinde ödeme yapanlardan 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsili hakkında kanun hükümlerine göre tahsilât yapılır. Verilen 7 takvim günü süre sonunda ödeme yapmayan araçlar Zabıta Müdürlüğü -Zabıta Amirliğince otoparka bağlanır. Cezalı tahsilât yapılıncaya kadar araç otoparkta kalır. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ödenir.

(2)Belediye Encümeni tarafından verilen para cezaları her yıl Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerlendirme oranında arttırılır.

 

Tembih ve Yasaklar İle Ceza Hükümleri:

Madde 26-

1)      Bu yönetmelik kapsamına giren servis araçları belediyeden toplu taşıma izin belgesi ve güzergâh izin belgesi almadan çalışma yapamazlar.

2)      Belediye Zabıta Müdürlüğü -Zabıta Amirliğinin izni olmadan servis araçları satılamaz, devredilemez, model değişikliği yapamaz ve ortak alınamaz.

3)      Servis aracı devir izni alan araç sahibi tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde tüm evraklarını hazırlayarak Zabıta Müdürlüğü -Zabıta Amirliğine teslim etmek zorundadır.

4)      Servis aracını trafikten çeken araç sahipleri (S) plakalarını boşta bekletemezler, aynı plakayı en geç 90 gün içerisinde yeni aracına takmak zorundadırlar.

5)       Servis aracını trafikten çeken araç sahipleri (S) plakalarını kiraya vermezler.

6)      Toplu Taşıma İzin Belgesi ve Güzergâh İzin Belgesi ücretlerinin zamanında ödenmesi zorunludur.

7)      Toplu Taşıma İzin Belgeli araçların sahibi gerçek ve tüzel kişiler Belediye Meclisi, Belediye Encümeninin aldığı kararlara uymak zorundadırlar.

8)      Personel servis araçları her yıl 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 125 inci maddesi uyarınca bu kanuna tabi odalarca belirlenen fiyat tarifeleri ücretine uymakla mükelleftirler,

9)      İstiap haddinden fazla yolcu taşınması yasaktır.

10)  Araçlar sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğinin yapılmış olması, iç döşemelerinin yırtık ve kirli olmaması zorunludur.

11)  Şoför dâhil sigara içilmesi yasaktır. 4207 sayılı ve buna bağlı çıkan 5727 kanunlar gereği araç içerinde sigara içilmez ibareli levha asılması zorunludur.

12)  Servis aracı içinde yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo teyp çalınması ve televizyon seyredilmesi yasaktır.

13)  Servis aracı şoförlerinin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları yasaktır. Son duraklarına kadar yolcuları götürmek zorundadır.

14)  Servis aracı sahipleri ve şoförleri belediyece konulan işaret levhalarına uymak zorundadırlar.

15)  Öngörülen yazı ve levhalar, belediye onayı ile izin verilen reklam bilgileri dışında toplu taşıma araçlarının içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundurulması yasaktır.

16)  Trafik akışını engelleyici şekilde toplu taşıma araçlarının sevk ve idaresi yasaktır.

17)  Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç bulundurulması yasaktır.

Yukarıdaki belirtilen hususlar, özel kanunlarla getirilen uygulama ve yaptırımlar hariç, Belediye Tembih ve Yasağı olarak düzenlenmiştir.

 

Müracaat Süreleri:

Madde 27-

(1) Yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren 45 iş günü içerisinde (S) plakasına sahip araç sahipleri Toplu Taşıma İzin Belgelerini (Ruhsat) almak için başvuruda bulunmak zorundadır. Başvuruda bulunmayanlar hakkında yasal işlem yapılır.

(2) Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibariyle 90 gün içerisinde Toplu Taşıma İzin Belgesi ve Güzergâh İzin Belgesi almak için başvuruda bulunmayanlar hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlgili Hükümler

Madde 28-

(1) Yalvaç Belediyesi mücavir alan sınırları içindeki Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşlar; personel servis taşımacığı yaptırmak üzere özel araç kiralamak için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde bu yönetmelik hükümlerine göre Yalvaç Belediyesinden servis aracı toplu taşıma izin belgesi almış araç olma şartını arayacaklardır.

(2) kamu kurum ve kuruluşlarının ilimiz dışındaki bölge müdürlükleri tarafından personel taşınması ile ilgili ihaleyi kazanan özel ve tüzel kişilere ihale süresi bitimine kadar geçici güzergâh izin belgesi verilir.

 

Yürürlük:

Madde29-

(1) 5393 sayılı belediye kanunun 15/b ve 18/m maddelerinde verilen yetkiye dayanarak hazırlanan iş bu yönetmelik belediye meclisince kabul edilip Yalvaç Belediyesinin ilan tahtasına asılıp, http://www.yalvac.bel.tr adresinde “Duyurular” bölümünde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerini Yalvaç Belediye Başkanı yürütür.

 

Yürütme:

Madde30-

(1) Bu yönetmelik belediye başkanı adına Zabıta Amirliğince yürütülür.

Madde31

                2464 sayılı belediye gelirleri kanunun 97. Maddesi gereğince ücrete tabi işler

1.      Bu yönetmelikte adı geçen her türlü evrak güzergâh belgesi ve buna benzer evraklar ile öğrenci servis araçları (  C ) serisi yıllık ruhsat harcı, özel ve tüzel servis araçları (S) serisi yıllık ruhsat harç bedelleri ile ( C) serisi (S) serisi devir ücreti Yalvaç Belediye Başkanlığı meclisi tarafından belirlenir.

2.      Hak sahibinin ölümü halinde yasal mirasçılarına intikal eden devirlerde devir ücretinin muaf tutulması

  

 

 C serisi Plaka satış Muhammen bedellerinin KDV Hariç 10.000.00 TL (onbintürklirası), S serisi Plaka satış Muhammen bedelinin KDV hariç 1000.00 TL (Bintürklirası),Yılık çalışma ruhsatı harçlarının, C ve S serisi Plakalar için KDV hariç 254.24 TL( ikiyüzellidörttürklirasıyirmidörtkuruş) olarak belirlenmesine, Bu Yönetmelik kapsamında çıkarılacak plaka satışlarında Muhammen bedellerini ve Plaka devir işlemlerinde devreden ve devir alandan ,devir ücreti belirleyip alınması için  Belediye encümenine yetki verilmesine, Yılık çalışma ruhsatı harçlarına da belediye gelirlerine uygulanan artış miktarı kadar artış uygulanmasına, Yönetmeliğin aynen kabulüne, Mevcudun oy birliği ile karar verildi.


 

Tekin BAYRAM                    Mustafa Turgut DEMİRDEN                        Hidayet ŞENOL

Meclis Başkanı                         Kâtip                                              Kâtip

                                               (Bulunmadı)