YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ

T.C.

YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR


AMAÇ

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yalvaç Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenler.


KAPSAM

Madde 2- Bu Yönetmelik, Yalvaç Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.


DAYANAK

Madde 3- Bu Yönetmelik, 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


İLKELER

Madde 4-(1) Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinlik, verimlilik, hizmette kaliteyi sağlamak, kurumun güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek.

(2) Belediyenin amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemek, gerekli planlamaları yapmak.

(3) Belediyenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmek, geleceğe dönük stratejiler belirlemek,

(4) Yönetici ve diğer pozisyonlarda görev yapan personelin motivasyonunu sağlamak, performansını artırmak, toplam kalite yönetimine geçmek.


TANIMLAR

Madde 5- Bu Yönetmelikte adı geçen;

Belediye   : Yalvaç Belediyesini,

Başkanlık   : Yalvaç Belediye Başkanlığını,

Başkan    : Yalvaç Belediye Başkanını,

Meclis    : Yalvaç Belediye Meclisini,

Encümen   : Yalvaç Belediye Encümenini ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

BAŞKANLIK MAKAMI


BAŞKAN

Madde 6- Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.


BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 7- Belediye başkanının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

(1) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak,

(2) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

(3) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

(4) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

(5) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

(6) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

(7) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

(8) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

(9) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

(10) Belediye personelini atamak.

(11) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

(12) Şartsız bağışları kabul etmek.

(13) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

(14) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, Engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve Engelliler merkezini oluşturmak.

(15) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

(16) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.


BAŞKAN VEKİLİ

Madde 8- (1) Belediye başkanı izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere, belediye meclisi üyeleri arasından birini başkan vekili olarak görevlendirir.

(2) Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir.


BAŞKAN YARDIMCISI

Madde 9- (1) Başkan yardımcısı, belediye başkanı tarafından uygun görülmek kaydıyla birimlerin koordinasyonundan sorumlu olan kamu görevlisidir.

(2) Başkan yardımcısı, birimlerin işleyişinden başkana karşı birinci derecede sorumludur. 

(3) Belediye başkanı uygun gördüğü yetkilerini başkan yardımcısına devredebilir.

(4) Belediye başkanı uygun gördüğü işlemlerde imza yetkisini belediye başkan yardımcısına devredebilir

 

BELEDİYE BİRİMLERİ

Madde 10- Belediye birimleri; Belediye ve bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına dair Yönetmelik hükümlerini göre Belediyemiz D9 Grubunda yer almakta ve 6 adet zorunlu müdürlük ön görülmüş zorunlu bu müdürlükler ana hizmet birimleri, Yine aynı yönetmeliğe göre 6 adet de zorunlu olmayan ancak; Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli ve Kurumumuzun personel yapısı dikkate alınarak, kurulan birimler hizmet birimleri, başkanlık makamına direk bağlı olarak çalışan özel kalem birimi ve hukuk işleri olmak üzere üç gruba ayrılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ANA HİZMET BİRİMLERİ


ANA HİZMET BİRİMLERİ

Madde 11- Yalvaç Belediyesi ana hizmet birimleri şunlardır:

(1) Yazı İşleri Müdürlüğü

(2)  Mali Hizmetler Müdürlüğü,

(3)  Fen İşleri Müdürlüğü,

(4) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,

(5) İtfaiye Müdürlüğü

(6)  Zabıta Müdürlüğü,

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 12- Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kuruluşu: Yazı İşleri Müdürlüğü; Müdür,  Birim ve servislerden oluşur.

b)Teşkilatlanma: Yazı İşleri Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönetmeliğinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir.

c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır:


1)      Başkan tarafından gerek Meclis gerekse Encümene gönderilen evrakın kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda işlem görmesini sağlamak,

2)       Meclis ve encümende görüşülerek karara bağlanan evrakın süresi içinde ilgili birimlere iletilmesini temin etmek,

3)      Meclis toplantı gündemlerini hazırlatıp gündemin zamanında meclis üyelerine dağıtılmasını sağlamak,

4)       Meclis ve encümenin toplantı gündemlerini hazırlamak, ilgililere dağıtmak ve raportörlük hizmetlerini yürütmek,

5)       İhtisas komisyonları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

6)      İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan denetim sonucunda hazırlanan teftiş raporlarında belirtilen öneri ve eleştirilerin yerine getirilmesi, raporların cevaplandırılması,

7)      4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre soruşturma izin yetkilisi tarafından yapılan görevlendirmelere istinaden inceleme ve ön inceleme dosyaları hakkında tüm işlemleri yürütmek ve işlem sonucundan da soruşturma izni vermeye yetkili makama bilgi vermek,

8)      Gelen ve giden evrakları kayıt altına almak ve ilgili birimlere dağıtmak.

9)      Başkanın özel resmi yazışmalarını ve müdürlüğün tüm yazışmalarını takip etmek ve sonuçlandırmak,

10)  Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikalarıyla ilgili çalışmaları yapmak,

11)   İşgücü verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

12)  Belediye personelinin özlük işlemlerini yürütmek,

13)  Toplu iş sözleşmesi çalışmalarını yürütmek,

14)   Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

15)   Belediye personelinin bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla seminer, konferans, panel, gezi vb. etkinliklere katılımlarına ve başka kurum ve kuruluşlarda bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla gönderilmelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

16)   Belediye personelinin eğitim programını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları yapmak veya yaptırmak,

17)   Belediye personelinin maaş, ücret ve sosyal güvenlik kurumları ile ilgili işlemlerini yapmak

18)   Belediye personeli ile bakmakla yükümlü oldukları bireylerin muayene, tedavi veya sevk işlemlerini yapmak,

19)   Belediye birimlerinin her türlü hizmet ve faaliyetlerini sözlü, yazılı ve görüntülü basın-yayın yoluyla kamuoyuna tanıtmak, bunun için basın toplantıları düzenlemek, afiş, haber bülteni hazırlayıp yayınlamak, duyurular yapmak,

20)   Belediye çalışmalarının halka duyurulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesini sağlamak, bu amaçla toplantı, anket, ziyaret, tanıtım ve benzeri faaliyetleri yapmak, iş takibi, ziyaret ve benzeri sebeplerle gelenlerin sorunlarının hızlı ve tam olarak çözülmesi için gerekli çalışmaları koordine etmek, bilgi edinme kapsamında gelen başvuruları kayda almak, ilgili birimlere iletmek ve ilgililere bilgi vermek,

21)  Evlendirmeye dair müracaatları kabul ederek, evlendirme ile ilgili hizmetleri yürütmek ve sonuçlandırmak,

22)  Belediyemizin kurumsal gelişimi ile ilgili faaliyetlerde bulunmak

23)  Belediye Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak ve yaptırmak.

24)  Kurum içi, kurum dışı yazışmaların ve evrakların ilgili yerlere teslimini sağlamak,

25)  Kurumun iç ve dış haberleşme hizmetlerini yapmak.

26)  Dışarıdan veya kurum içerisinden yapılan görüşme taleplerini servis ilgililerine yönlendirmek

27)  Vatandaşlardan dilekçe ve resmi kurumlardan gelen ilanların anons edilmesi veya ilan tahtasına asılmasını sağlamak, tutanaklarını tutmak, 

28)  Belediye birimlerinden bilgisayar destekli kaliteli hizmet sunmak amaç ve hedeflerine göre ihtiyaç duyulan yazılımları temin etmek, diğer birimleri bilgisayar alımlarında teknik danışmanlık hizmeti vermek.

29)   Belediye birimlerinin kullanmış olduğu bilgisayar donanımlarının ve yardımcı makinelerinin tamir bakımını yapmak veya ilgili birimler tarafından yaptırılmasını sağlamak.

30)   Yazılım programlarında çıkan eksiklikleri gidermek veya gidertmek,

31)  E- Belediye ve sisteminin kurulması ve düzenli çalışmasını sağlamak.

32)  Otomasyon sisteminin düzenli çalışmasını sağlamak

33)  Belediyemizin yerel Ağ bağlantılarının verimli ve sağlıklı çalışmasını sağlamak

34)  Belediyemizde kullanılmakta olan programların güncellemeleri ve bakımı sağlanması iş ve işlemleri,

35)  Web sitesinin güncel tutulmasını sağlamak.

36)  Veri güvenliği için gerekli yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması ve düzenli bilgi yedeklerinin alınması.

37)  Resmi kurumlardan gelen ilanları süresi içinde ilan ederek ilan tutanaklarının bildirimini sağlamak.

38)  Müdürlüğe iletilen yazılı ve sözlü taleplerin Müdürlük görev ve yetki alanında kalan mevzuata uygun olan talepleri değerlendirerek çözüme ulaştırmak

39)  Müdürlük bütçesini yıllık performans programına uygun hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek.

40)  Müdürlüğün taşınır kayıt işlemlerini yapmak.

41)  Arşiv işlemlerini yapmak

42)  İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

43)  Belediye Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak ve yaptırmak.

 

d) Çalışma Şekli: Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için; Birimlerin veya Servislerin oluşturulması çalışma şekli ve şartlarında Müdür yetkilidir. Şeflik kurulabilir. Şefliklerin isimlendirilmesi, çalışma şekli ve şartlarının belirlenmesinde başkan onayı aranır. 


MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 13- Mali Hizmetler Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kuruluşu: Mali Hizmetler Müdürlüğü; Müdür, Şeflik, Birim ve servislerden oluşur.

b)Teşkilatlanma: Mali Hizmetler Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönetmeliğinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir.

c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır:

 

1)      İdarenin yatırım programlarının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

2)      İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini,  yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

3)      Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere aktarılmasını sağlamak

4)      5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye kanununun ilgili maddeleri hükümlerince belirtilen iş ve işlemleri bağlı şeflik ve birimlerce yapmak ve yaptırmak.

5)      Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri ve yönetim dönemi hesabını hazırlamak,

6)      Bütçe kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabını Sayıştay Başkanlığına göndermek,

7)      Birimlerin iş ve İşlemlerinde tasarruf önlemlerine ve yükümlülüklerine aykırı tutum ve davranışlarını tespit etmek, Başkanlık makamını haberdar etmek,

8)      Belediye hizmetleri sunumunda kalite ve verimliliğin artırılması için gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunarak, uygulanmasını sağlamak ve takip etmek

9)       İlgili mevzuatı çerçevesinde belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsilât işlemlerini yürütmek,

10)  Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek

11)   Belediye giderlerinin yasalar çerçevesinde hak sahiplerine ödemesini yapmak,

12)   Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi işlemlerini yapmak,

13)   Tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yapmak,

14)   Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

15)   İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

16)  Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını düzenli tutmak, her bir taşınmaz ile ilgili dosya oluşturmak, taşınmazların takip ve kontrolünü yapmak

17)  Belediyeye ait taşınmazların satış, trampa, takas, temlik, intifa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisine ilişkin işlemlerini Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararlarına uygun olarak yürütmek,

18)  Taşınmaz bağış işlemlerini yapmak

19)  Taşınmaz edinilmesi, değerlendirilmesi, taşınmazların kiralanması, teslimi, tahliyesine ait iş ve işlemleri yürütmek,

20)  Tapu Müdürlüğü’nde belediye adına tescil işlemi tamamlanan taşınmaz maliklerine kamulaştırma bedellerinin ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak; taşınmazların teslim alınmasına yönelik işlemleri takip etmek, Tapu Müdürlüğü’nde devir işlemlerini tamamlayarak tapu belgelerini almak,

21)  Kiraya verilen iş yerlerinin noterden kira mukavelelerini yapmak

22)  Belediyeye ait taşınmaz malların vergi ve sigorta işlemlerini yürütmek,

23)   İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek,

24)   Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

25)   Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

26)  Yetkililerin imzası, Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması, Maddi hata bulunup bulunmadığını, Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol etmek.

27)   İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

28)  Belediye Kanunu ve Belediye Gelirler Kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde Kira İhale, Kiraya verilen işyerlerinin Tahakkuku, İşgalliye, İlan Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Harcamalara Katılım Payları, Yangın Sigorta Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik Tüketim Vergisi, Eğlence Vergisi, Ticari Taksiler, Pazar Ruhsatları, Tıbbi Atıklar, Çöp İmha, Para Cezaları vs. diğer gelirlerin tahakkukunu yapmak. Düzenli Gelir getiren kiradaki mülkler, işgalliye alanlarında (pazaryeri Otobüs Terminali, Geçici İşyerleri vb.) bulunan mükellefler, Encümen para cezaları, Haberleşme Vergisi, Elektrik Tüketim Vergisi ile ilgili verilen takip işlemleri bilgisayar ve defter kayıtlarıyla yürütülmek.

29)  İmar durumu, İskân ve inşaat ruhsatı almak isteyenler ile yeni su abonesi başvurusunda bulunanların Çevre Temizlik Vergisi kaydının kontrol edilmesi ve kaydı olmayanların yeni kayıtlarının alınması, Yeni açılan işyerlerinin ise işyeri açma ve hafta tatil ruhsatları alımı esasında çevre temizlik vergisi kayıtlarını yapmak,

30)  6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre Belediyemiz alacaklarının takibini yapmak, Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşa kesilip tebliğ edilen para cezalarını takip ederek tahsil edilmesini sağlamak, Kaçak yapılar için uygulanan inşaat para cezalarını takip ederek tahsil edilmesini sağlamak, tebliğ edilip ödeme emri gönderilip tahsil edilemeyen ilan reklam vergilerini, emlak ve çevre temizlik vergilerini ecrimisil Bedellerini takip ederek tahsil edilmesini sağlamak.

31)  5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 1319 Sayılı Emlak Kanunun ile ilgili diğer kanunlarla belirlenen Tahakkuk, Tahsilât, Kontrol ve Hizmetlerin belli usuller çerçevesinde yapılmasını sağlamak

32)   1319 sayılı Emlak Vergisi kanunu çerçevesinde bina arsa arazi beyannamelerinin genel beyan dönemlerinde alınması, kontrolü, bilgisayara girilmesi tahakkuklarının yapılarak tahsilatın gerçekleştirilmesini sağlamak, köy beyanlarından alım satım kayıtlarını çıkarmak.

33)  Emlak Beyannamelerinin kabulü, yaşlılık maaşı formlarının ve emlak kaydı araştırması, tapudan gelen yollama listelerinin aylık olarak incelenerek vergi dairesine gönderilmesi, tapu satışlarında ( Tapu harç miktarlarının belirlenmesi için gerekli olan) emlak beyan değerinin çıkartılarak başvuru halinde bildirilmesi, servise gelen (Emlak kaydı, emlak borcu vb.) yazılara cevap yazılması, yeni emlak vergisi beyannamelerinin arşivlenmesi, aylık bina, arsa, arazi vergisi tahakkuk listeleri ve eksiltilen tahakkukların listelerinin çıkarılması ve ilgili birime verilmesi. Ayrıca alım, satım ve veraset işlemleri ile ilgili emlak değerlerinin verilmesi ve değişiklik beyanlarının kabulü işlemleri yürütmek, Borçlu mükelleflere ödeme emri göndermek.

34)  İlan Reklam Vergisi; Belediye mücavir alan içerisinde bulunan işyerlerine ait, tabela, bez afiş, totem, el ilanı ve benzerlerinin tespit edilerek kayıt altına alınması, motorlu araçların dışındaki reklam yazılarının vergilendirilmesi işlemleri yapmak. Tabela vergisi her sene yerinde beyan alınmak suretiyle tahakkuk ettirilip tahsilâtını yapmak.

35)  Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle mali hizmetler birimine veya muhasebe yetkilisine verilen diğer görevleri yapmak,

36)   Hükümet programı, makro hedefleri, yıllık yatırım programları ve yıllık icra planları, bakanlar kurulu kararları, ilgili yasalar çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslar içinde belediyenin ana hizmet politikasını ve buna paralel olarak planları hazırlamak veya hazırlanmasında yardımcı olmak,

37)   Dengelenmiş ve kesinleşmiş bütçe ve yıllık çalışma programları ile kalkınma plan ve programlarının uygulamaları sırasında belediyenin karşılaşacağı güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları ilgili ve yetkili kuruluşlarla temas kurarak giderici ve iş akımını hızlandırıcı tedbirleri tespit ederek başkanlık makamına sunmak, gerekli onayı alarak izlemek,

38)  Kente verilen suyun her 2 ayda bir düzenli olarak el terminalleri ile okuma ve tahakkukunu yaparak ihbarnamelerini dağıtmak ve bilgisayar sistemine aktarmak,

39)  Su borçlarını İki dönem üst üste ödemeyen abonelerin sularını kullanıma kapatmak,

40)   Arızalanan ve soğuktan dolayı patlayan su sayaçlarını yenisi ile değiştirilmesini sağlamak,

41)   Sayaç tamir, bakım ve ayar iş-işlemlerini, arızalı sayaçların tamirini yaptırtmak ve sayaçların periyodik bakımlarının yaptırılmasını sağlamak,

42)   Abonelere verilen hizmetin adil ve en hızlı şekilde müşteri memnuniyetini sağlayarak yapmak,

43)   Hizmetlerin daha kaliteli ve devamlı yapılabilmesi için adil ve sağlıklı bir ücret politikası meclis kararları doğrultusunda izlemek,

44)   Mükerrer veya fazla ödemeden kaynaklanan iade işlemlerini hazırlayarak teslim etmek,

45)   Su aboneliği için müracaat eden özel ve tüzel kişilerin müracaatlarını kabul ederek mevzuata uygun olarak abonelik vermek, abonelikte kiracı giriş-çıkış işlemleri ve devir işlemleri yapmak, depozitlerini iade etmek,

46)  Kaçak su kullanıcılarını tespit etmek,

47)  Müdürlüğe iletilen yazılı ve sözlü taleplerin Müdürlük görev ve yetki alanında kalan mevzuata uygun olan talepleri değerlendirerek çözüme ulaştırmak

48)  Müdürlük bütçesini yıllık performans programına uygun olara hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek.

49)  Müdürlüğün taşınır kayıt işlemlerini yapmak

50)  Arşiv işlemlerini yapmak

51)  İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

52)  Belediye Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak ve yaptırmak.d) Çalışma Şekli: Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için; Birimlerin veya Servislerin oluşturulması çalışma şekli ve şartlarında Müdür yetkilidir. Yeni Şeflikler kurulabilir. Şefliklerin isimlendirilmesi, çalışma şekli ve şartlarının belirlenmesinde başkan onayı aranır. 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 14- Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kuruluşu: Fen İşleri Müdürlüğü; Müdür,  Birim ve servislerden oluşur.

b)Teşkilatlanma: Fen İşleri Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönetmeliğinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir.

c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır:,


1)      Uygulama projeleri İmar Müdürlüğünce hazırlanmış ve ruhsatlandırılmış belediyeye ait inşaatları yapmak, yaptırmak,

2)      Yalvaç Belediyesine ait tüm mahallerdeki mahalle fırın binaları ve sosyal tesislerin bakımı ve tamiri iş ve işlemlerini yapmak, yaptırmak,

3)      Yalvaç Belediyesine ait kademe içerisindeki marangoz ve demir atölyelerinin işletilmesi,

4)      Akköprü şantiyesini çalıştırmak, malzeme üretmek  ve depolamak,( Sıcak asfalt üretimi, Rotmiks üretimi,Kum çakıl,yol kaplama vb. ayrıca her türlü inşaat malzemeleri)

5)       Meydan, bulvar, cadde ve ara yolları yapmak veya yaptırmak,

6)      Trafik sinyalizasyon sistemlerini kurmak kurdurmak mevcut olanların bakım ve tamirini yapmak, yaptırmak,

7)       Çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, araç, binek aracı, iş makineleri ile yedek parça ve diğer ihtiyaçların teminine ilişkin şartnameleri hazırlamak veya hazırlatmak, söz konusu araç ve makinelerin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

8)      Asfalt ve beton parke kaplamalı yol, bulvar, meydan, Kaldırım ve kavşaklar yapmak, Mevcut olanların bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

9)      Yeni yollar açmak, bordürlerin döşenmesi döşettirilmesi, tretuar dolgularının yapılması yaptırılmasını sağlamak,

10)  Kırma taş ve stabilize malzeme serilmesi, sıkıştırılması, stabilize yolların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak,

11)  Asfalt yapımına hazırlanmış yollara Asfalt kaplama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

12)  İmar Planına Uygun olarak İhtiyaç duyulan yerlere istinat duvarları yapmak, yaptırmak

13)  İmar planına uygun olarak ihtiyaca göre otoparkları yapmak, yaptırmak,

14)   İmar Müdürlüğünden Gelen talep üzerine; Gecekondu veya kanunen yerinde korunması mümkün olmayan binaların yıkım işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

15)   Belediyenin görev ve sorumluluk alanına giren her türlü elektrik, metal ve ahşap işlerini yapmak veya yaptırmak.

16)  Karla mücadele iş ve işlemlerini yapmak (Kaldırım ve yollardan Karların temizliği, taşınması, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları vb.)

17)   Şehrin su ihtiyacını karşılamak üzere her türlü önlemi almak

18)  Şehrin su kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamına hâkim olup ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarını yapmak

19)  Şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünü yapmak

20)  Suyu dezenfekte etmek, yıl boyunca gerekli analizleri ve testleri yapmak, şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesini kontrol altında tutmak.

21)  Şehre gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak

22)  İçme suyu şebekesinde oluşan arızalara zamanında müdahale etmek, su israfını önlemek

23)  Şehirdeki ana isale hatlarının bakımını yapmak

24)  Su depolarının bakımını yapmak

25)  Yeni içme suyu hatlarını döşemek, kaçak su bağlantılarını engellemek

26)  Şehirdeki kanal arızalarına müdahale etmek

27)  Kanalizasyon arızalarını gidermek

28)  Yeni kanalizasyon hatları döşemek, döşettirmek

29)  Yağmur suyu ızgaralarını, menfezleri rutin aralıklarla temizlemek, bakımını yapmak

43)  Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçleri sürekli çalışır halde tutmak ve organize etmek.

44)  Müdürlüğe iletilen yazılı ve sözlü taleplerin Müdürlük görev ve yetki alanında kalan mevzuata uygun olan talepleri değerlendirerek çözüme ulaştırmak

45)  Müdürlük bütçesini yıllık performans programına uygun olarak hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek.

46)  Müdürlüğün taşınır kayıt işlemlerini yapmak

47)  Arşiv işlemlerini yapmak

48)  İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

49)  Belediye Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak ve yaptırmak.

 

d) Çalışma Şekli: Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için; Birimlerin veya Servislerin oluşturulması çalışma şekli ve şartlarında Müdür yetkilidir. Şeflikler kurulabilir. Şefliklerin isimlendirilmesi, çalışma şekli ve şartlarının belirlenmesinde başkan onayı aranır. 

  

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 15- İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kuruluşu: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Müdür,  Birim ve servislerden oluşur.

b)Teşkilatlanma: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönetmeliğinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir.

c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır:


1)      Başkanlık Makamının emri ve onayı üzerine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3194 sayılı İmar Kanunu,2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu,2981-3290-3366 Sayılı İmar Affı Kanunu, 5226 ve 3386 Sayılı Kanunlarla değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu diğer mevzuat ve yönetmelik hükümleri ile birlikte Yalvaç Belediyesi İmar Planı ve Mücavir alan sınırları içinde her türlü çalışmaları yapmak.

2)       Her türlü imar planı yapımı (Nazım imar, Uygulama İmar, koruma, İlave, Turizm, Revizyon v.b.) ve plan değişiklikleri işlerinin yapılması, imar çapı taleplerinin değerlendirmek.

3)       Parselasyon çalışmalarını tamamlamak, dağıtım cetvellerini düzenlemek, halihazır, ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerini yürüterek arazi üzerinde aplikasyon çalışmalarını tamamlamak

4)       2981-3290-3366 sayılı imar affı yasaları uyarınca gecekondu bölgelerinde ve gecekondu tehdidi altında kalan bölgelerde ıslah imar planları yaparak bunların Belediye Meclisine sevkini sağlamak.

5)       5226 ve 3386 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca Koruma amaçlı imar planı hükümlerine göre Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarının görüşleri doğrultusunda geçmişten gelen kültür mirasımızın geleceğe taşınması amacıyla Kentsel Sit alanın korunmasını sağlamak.

6)      Koruma, geliştirme, kentsel dönüşüm, kentsel yenileme ve benzeri plan değişiklikleri, avam mimari proje, analiz çalışmaları işlerini yapmak, bunların kontrolünü ve denetimini yapmak

7)      Planlanan alanlarda plan amacına uygun yapılaşmayı sağlamak, denetlemek, planlı bölgelerde yapılacak binaların mimari, statik ve tesisat projelerini inceleyerek onaylamak ve projelerde yapılan tadilatları incelemek ve onaylamak.

8)      Tevhid, ifraz,terk parselasyon dosyalarını kontrol ederek encümene sunmak,

9)      Teknik Uygulama Sorumluluğu ile ilgili Mimar ve Mühendislerin kayıtlarını yapmak.

10)  İmar durumu belgesi hazırlamak

11)  Yapılacak inşaatlara yapı iznini (ruhsat) vermek, binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan binaların tespitini yaparak gerekli yasal işlemleri yürütmek, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan binalara kullanma izni (iskân) vermek,

12)  Yapılacak binalarda teknik sorumluluğu yüklenecek denetim firmasının 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu çerçevesinde; her türlü denetimini yapmak, hesaplarını tetkik etmek ve yapı denetim hizmet bedellerinin tahsil ve ödemesini sağlamak, iş bitiminde firmanın bina ile ilişiğini kesmek,

13)  Kat mülkiyeti kat irtifakı işlemlerini incelemek ve onaylamak.

14)  Yıkılmaya yüz tutmuş yapılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

15)   Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını düzenli tutmak, takip ve kontrolünü sağlamak, kullanış şekillerini tespit ederek önerilerde bulunmak, değerlerine ilişkin tespitlerde bulunmak,

16)  2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

17)  Belediye sınırı ve mücavir alan sınırı içersindeki cadde ve sokakların tespiti ve numaralandırılması işlemlerini yapmak,(Numarataj iş ve işlemlerini yürütmek)

18)  Cadde, sokak, park, meydan, kavşak vb. yerlerin isimlerinin değiştirilmesi, yeni isim verilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,

19)  Asansörlerin mevzuata uygun olarak kullanımına izin vermek ve düzenli olarak kontrollerini yapmak,

20)  Belediyemizce yapılacak, yaptırılacak yatırım planındaki uygulama projelerini hazırlamak, hazırlattırmak ve ruhsatlandırmak.

21)  Tarihi ve kültürel yapıların korunması, restorasyonu ve hizmete sunulması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

22)  Toplu Konut İdaresi ile ortak projeler yürütmek

23)  Kıymet takdir Komisyonu ve Uzlaşma komisyonları kurulması çalışmalarını, rapor yazımı ve parsel sahiplerinin pazarlığa çağrılması (tebligat) gibi konularda gereken sekreter ya görevini yürütmek,

24)  Kamulaştırma, Takas, devir, İrtifa Hakkı, Üst hakkı, İntifa hakkı kurulması konularında gerektiğinde ilgili mevzuat doğrultusunda, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak,

25)  Vatandaşlarla hisseli olan parsellerin satışı için Belediye encümeni tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda satış işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

26)  Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında proje alanındaki taşınmazlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek

27)  Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında proje alanındaki yıkılacak binaları belirlemek yazışmalarını yapmak,

28)  İnşaat ve iskân ruhsatı kesilebilmesi için yeni binaların adres kayıt sistemine girişini ve güncellemesini yapmak,

29)  Belediyemize ait; Belediye sarayı hizmet binası ve Kültür merkezi binalarının, bakım, tamir ve tüm iş ve işlemlerini yapmak, yaptırmak,

30)  Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçleri sürekli çalışır halde tutmak ve organize etmek.

31)  Müdürlüğe iletilen yazılı ve sözlü taleplerin Müdürlük görev ve yetki alanında kalan mevzuata uygun olan talepleri değerlendirerek çözüme ulaştırmak

32)  Müdürlük bütçesini yıllık performans programına uygun olara hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek.

33)  Müdürlüğün taşınır kayıt işlemlerini yapmak

34)  Arşiv işlemlerini yapmak

35)  İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

36)  Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

d) Çalışma Şekli: Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için; Birimlerin veya Servislerin oluşturulması çalışma şekli ve şartlarında Müdür yetkilidir. Şeflikler kurulabilir. Şefliklerin isimlendirilmesi, çalışma şekli ve şartlarının belirlenmesinde başkan onayı aranır. 

 

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 16- İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kuruluşu: İtfaiye Müdürlüğü; Müdür,  Birim ve servislerden oluşur.

b)Teşkilatlanma: İtfaiye Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönetmeliğinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir.

c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır:


1)      21.10.2006 gün ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İtfaiye Yönetmeliği hükümlerini uygulamak ve uygulatmak.

2)      5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,

3)      Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.

4)      Su baskınlarına müdahale etmek,

5)      Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

6)      12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,

7)      Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

8)      Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye çalışanının eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,

9)      Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,

10)  Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

11)  Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

12)  İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,

13)  İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,

14)  Oluşabilecek Her türlü doğal afet, kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda en kısa sürede ve anında müdahale edebilmek için; Belediyemizin yararlanılabilecek Tüm gücünü (İş makinesi, araç gereç ve insan Gücü) envanterini (teknik bilgi, adres, telefon vb.) tutmak, koordine etmek, hazır etmek, gerekli tüm plan ve programları yapmak,

15)  Gerekli hallerde halkın içme suyu taleplerini (arazözle) karşılamak.

16)  İtfaiyede görevli tüm personele gerekli eğitimleri vermek, aldırmak

17)  Sivil savunma iş ve işlemlerini gerçekleştirmek,(İlgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projelere katılmak, detay projeler hazırlamak, uygulamak)

18)  Şehir içerisinde bulunan yangın su depolarının ve hidrantlarının kullanıma hazır bulundurulması,

19)  Vidanjörle pis su çekimi işleri,

20)  İhtiyaç halinde arazözle kanalizasyon hatlarına basınçlı su basma,

21)  Cenaze defin iş ve işlemlerini yürütmek

·         Alo Cenaze Servisi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak

·         Mezar kazma, kazdırma

·         Cenaze yıkama, yıkattırma

·         Cenaze Yıkama ve nakil aracı temini

·         Kefen temini

·         Gassal temin etmek

·         Mezar Tahtası temini

·         Müezzin ve İmam temini

·         Cenaze evine ilk gün sıcak yemek temini

·         Ölüm ve mezar yeri kayıtlarını tutmak ve arşivlenmesini sağlamak

·         Defin esnasında Merkez camilerden cenaze cemaatinin mezarlığa nakil işlemleri,

22)  Mezarlık ve Cenaze iş ve işlemleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, dernek, vakıf, gerçek ve tüzel kişileri ile gerektiğinde işbirliği yapmak,

23)  Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçleri sürekli çalışır halde tutmak ve organize etmek.

24)  Müdürlüğe iletilen yazılı ve sözlü taleplerin Müdürlük görev ve yetki alanında kalan mevzuata uygun olan talepleri değerlendirerek çözüme ulaştırmak

25)  Müdürlük bütçesini yıllık performans programına uygun olara hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek.

26)  Müdürlüğün taşınır kayıt işlemlerini yapmak

27)  Arşiv işlemlerini yapmak

28)  İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

29)  Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

.

d) Çalışma Şekli: Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için; Birimlerin veya Servislerin oluşturulması çalışma şekli ve şartlarında Müdür yetkilidir. Şeflikler kurulabilir. Şefliklerin isimlendirilmesi, çalışma şekli ve şartlarının belirlenmesinde başkan onayı aranır. 

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 17- Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kuruluşu: Zabıta Müdürlüğü; Müdür,  Birim ve servislerden oluşur.

b)Teşkilatlanma: Zabıta Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönetmeliğinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir.

c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır:

1)      11.04.2007 gün ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Zabıta Yönetmeliği hükümlerini uygulamak ve uygulatmak.

2)      İlgili yasa ve yönetmeliklere tam riayet ederek; Belediyeye ait Türk Bayraklarının bakımını, sayımını, kontrolünü yapmak, ilgili yerlere asmak, astırmak, (Şehitlerimizin mezarlarında, Yalvaç Isparta Girişi Kuledeki ,Anlatan meydanındaki ve Kızılca Tepesindeki Büyük gönderdeki Bayrak dahil)

3)       Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının esenliği ile ilgili İmar ile ilgili görevler, Sağlık ile ilgili görevler, Trafik ile ilgili görevleri, Yardım ile ilgili görevleri yapmak.

4)       Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlamak, bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve zabıta tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak,

5)      Çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili denetimleri yapmak,

6)      Şehrimizde kurulan bütün pazaryerlerini denetlemek,

7)       Zabıta hizmetlerini kesintisiz olarak yürütmek, zabıta personelinin çalışma süresi ve saatlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma ve süre saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlemek,

8)      Belediye vergi ve harçlarını ödemeyen esnafları ikaz etmek, belediye yasaklarına uymayan esnaflar hakkında kanuni işlem yaparak encümene sevk edilmesini sağlamak,

9)      4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Kanun çerçevesinde tütün ve tütün mamulleri ile ilgili denetimleri yapmak

10)  Belediyemize ait tüm taşınmazların takibini yapmak, güvenliğini sağlamak,

11)  Belediyemiz İmar planı içerisindeki tüm cadde,sokak,tretuar,parklar,kavşaklar vb.yerlerde tamirine veya bakımına (İstinad duvarı,mazgal.menfez,köprü, çöp konteynırı, asfalt kaplama,kilitli parke  vb) ihtiyaç duyulan yer ve alanları ilgili birimlere haber vermek,

12)  Ramazan Ayında Ramazan davulcularını belirlemek ve davulculara kimlik kartı düzenlemek

13)  Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

14)  Sıhhi ve sair işletmelere ruhsat vermek, denetlemek

15)  Yasaların verdiği yetki dâhilinde gayrisıhhî müesseselere ruhsat vermek, denetlemek

16)   Sıhhi ve gayrisıhhî işletmelerin yönetmeliklerde belirlenen esaslara göre sınıf tespitini yapmak,

17)   Sıhhi ve gayrisıhhî işletmeler dışında kalan işletmelere “işyeri açma izin belgesi” vermek, denetlemek

18)   2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununa göre umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat ve mesul müdürlük belgesi vermek, yetkisi dâhilinde denetlemek

19)  Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına göre işlem yapmak.

20)  Gayri meşru ölçü ve tartı aleti kullanılmasını İlişkin Yönetmelik hükümlerince engellemek,.

21)  İlçede başı boş hayvanların kontrol altına alınmasını sağlamak, barınaklar yaptırmak, bu hayvanların aşı ve bakımlarını yapmak, hastalık yaymalarını önlemek, çoğalmalarını önlemek için kısırlaştırılmalarını sağlamak, evlerde beslenmesi için özendirmek, evcil hayvanları kayıt altına alıp numara vermek, bakımlarının denetimini yapmak, hayvan haklarına uyulmasını sağlamak,

22)  Kurban satış ve kesim yerlerini belirlemek, kesim yerleri ve mezbaha dışında (bina, bahçe, araç, yol, arsa ve arazilerde) kesim yapılmasına izin vermemek, kesenlere ceza uygulamak

23)  Hayvan hareketlerini zabıta aracılığıyla izlemek, menşei şahadetnamesi düzenlemek, mevzuata aykırı işleri ilgili makamlara iletmek,

24)   Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki evcil hayvanların kayıt ve kontrollerini yapmak, mevzuata aykırılıkların giderilmesini sağlamak

25)  Hafriyat toprağı ve yıkıntı atıklarını kontrol ederek, belirlenen bir yerde toplanmasını sağlamak

26)  Kanalizasyon sistemine boşaltılacak atık suların denetimini yapmak ,  uyulmasını sağlamak

27)  Tehlikeli atıkların biriktirilmesi, taşınması ve bertaraf edilmesi aşamalarını denetlemek

28)  Bitkisel atık yağların biriktirilmesi, lisanslı bertaraf tesislerine sevk denetimlerini yapmak

29)  Arıtma tesisinden çıkan stabilize arıtma çamurunun kullanılması aşamalarını denetlemek

30)  Tıbbi atıkların geçici depolardan alınması, taşınması, bertaraf sahasına taşınma aşamalarını denetlemek

31)  İlçe trafik komisyonunu kararlarını yetkisi ve sorumluluğu dahilinde uygulamak.

32)  Ömrünü tamamlamış lastiklerin depolanması, yetkili taşıyıcılara teslimi aşamalarını denetlemek

33)  Özel Halk Otobüs ve Taksilere ait şikâyet ve istekleri değerlendirerek Başkana bilgi vermek

34)  Özel Halk Otobüsleri yetkilisi ile diyalog kurarak halka en iyi hizmet vermek için çalışmalarda bulunmak

35)  Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçleri sürekli çalışır halde tutmak ve organize etmek.

36)  Müdürlüğe iletilen yazılı ve sözlü taleplerin Müdürlük görev ve yetki alanında kalan mevzuata uygun olan talepleri değerlendirerek çözüme ulaştırmak

37)  Müdürlük bütçesini yıllık performans programına uygun olara hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek.

38)  Müdürlüğün taşınır kayıt işlemlerini yapmak

39)  Arşiv işlemlerini yapmak

40)  İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

41)  Belediye sınırları içinde yaşayan fakir, düşkün, kimsesiz, yoksul vatandaşların; giyim, gıda, kırtasiye, eğitim, barınma, yakacak, ev eşyaları vb. asli ihtiyaçlarını karşılamak üzere “organizasyonlar” oluşturmak ve bu düzenlemeleri kapsayacak Yönetmelik hazırlamak

42) Belediye Ana Hizmet Binası temizlik hizmetlerini koordine etmek.

43)  82.Yalvaç Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar memurluğu iş ve işlemlerini yürütmek

44)  Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

B-Otogar Birimi

a)      Kuruluş: Otogar Birimi Zabıta Müdürlüğü Bünyesinde alt birim olarak oluşturulmuştur. Zabıta Müdürlük bünyesinde çalışan Memur ve İşçi çalışanlardan oluşur

b)      Görevleri:

1)      Otogar iş ve işlemlerini; kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak

2)      Otogar giriş ve çıkışları takip etmek,

3)      Şehir içi ulaşım araçlarının düzenli ve güvenli taşımacılık yapmalarını sağlamak

4)      Bilet Satış merkezlerini ve biletleri kontrol etmek

5)      Vatandaşlardan mahalle ve köy muhtarlarından gelen talep ve şikayetleri Zabıta Müdürü ve Belediye Başkanına iletmek,


C- Sosyal Yardım Birimi

a)      Kuruluş: Sosyal Yardım Birimi Zabıta Müdürlüğü Bünyesinde alt birim olarak oluşturulmuştur. Zabıta Müdürlük bünyesinde çalışan Memur, İşçi , Belediye Meclis üyeleri ve diğer müdürlük personellerinden ve Gönüllülük esasına dayalı sivil toplum kuruluşu ve sivillerden oluşur.

b)      Görevleri: Yalvaç Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Yönetmeliği Usul Ve Esaslarına göre;

1)      Yalvaç Belediye Başkanlığı sosyal Yardım Yönetmeliği usul ve esaslarına göre Yalvaç Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, kimsesiz, yoksul kişileri (Kişi onur ve haysiyetine tam riayet ederek) tespit etmek, yine aynı yönetmelik çerçevesinde yardım yapmak

2)      Özürlülere ve özürlü ailelerine bütçe imkânları dâhilinde yapılacak aynî ve nakdi sosyal yardımların yürütülmesini Yalvaç Belediye Başkanlığı sosyal Yardım Yönetmeliği usul ve esaslarına göre sağlamak,

3)      Yalvaç Belediye Başkanlığı sosyal Yardım Yönetmeliği usul ve esaslarına göre  gıda bankası oluşturmak, oluşturulan gıda bankasından yönetmelik kriterlerine göre ihtiyaç sahiplerine ayni yardım yapmak,

4)      Sosyal yardım merkezi projesini geliştirmek ve yürütmek. ( Günümüzde yüz yüze ilişkilerin azalması ile birbirini yakından tanımayan, birbirinin sorunlarını bilmeyen buna rağmen aynı kentte yaşayan kentliler olarak yardımlaşma ve dayanışmayı, yoksulluğun azalması, israfın önlenmesi, toplumsal barış ve hoşgörüyü arttırmak adına geliştirilen bir toplumsal dönüşüm projesidir.)

d) Çalışma Şekli: Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için; Birimlerin veya Servislerin oluşturulması çalışma şekli ve şartlarında Müdür yetkilidir. Şeflikler kurulabilir. Şefliklerin isimlendirilmesi, çalışma şekli ve şartlarının belirlenmesinde başkan onayı aranır. 

 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ


YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

Madde 11- Yalvaç Belediyesi yardımcı hizmet birimleri şunlardır:

(1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

(2)  Destek Hizmetler Müdürlüğü,

(3)  Muhtarlık İşleri Müdürlüğü,

(4) Park ve Bahçeler Müdürlüğü,

(5) Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü. 

 

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ


Madde 18- İşletme ve iştirakler Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.


a) Kuruluşu: İşletme ve iştirakler Müdürlüğü; Müdür,  Birim ve servislerden oluşur.

b)Teşkilatlanma: İşletme ve iştirakler Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönetmeliğinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir.

c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır:

 

1)      İlgili mevzuat ve Yalvaç Belediye Başkalığınca belirlenen stratejik amaç, hedef, ilke, ve talimatlar doğrultusunda İşletme Ve İştirakler müdürlüğüne ait görevlerin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

2)      Müdürlüğün çalışma konularına ilişkin plan ve programlar yapmak, çalışmaların bu plan ve programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak

3)      Belediyemize ait Akaryakıt + LPG istasyonlarını (Petrol Ofisi ve OPET) etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak,

4)      Müdürlüğün Harcama Yetkilisi olarak bütçede öngörülen ödenekler kadar harcama yapmak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle diğer mevzuata uygun olmasını, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak

5)      Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapılması gerektiğinde ilgili birime bildirmek,

6)      Müdürlüğün çalışmaları hakkında Başkana bilgi vermek ve önerilerde bulunmak, talep edilen raporları hazırlamak,

7)      Kurum tarafında planlanan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek, gerektiğinde benzer kurumlarda aynı görevi yapan kişilerle irtibata geçmek, fikir alışverişinde bulunmak,

8)      Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,

9)      Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,

10)   EPDK’nun gerekli gördüğü kontrolleri yapmak, yaptırmak

11)  Akaryakıt + LPG satış istasyonları ile ilgili yasa, yönetmeliklere harfiyen uymak, Gerekli her türlü güvenlik tedbirlerini almak, aldırmak, ihtiyaç duyulabilecek her türlü güvenlik malzemesini temin etmek bulundurmak,

12)  Dış Kurumlarla ve müşterilerle ilişkileri yürütmek

13)  Belediyemiz hizmet araçlarını akaryakıt ihtiyaçlarını karşılamak,

14)  Değişen koşullarda yasaların güncelliğini izlemek için resmi gazete ve konusu ile ilgili dergileri takip etmek, müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili mevzuatlarda yapılan değişikliklere adaptasyonunu sağlamak

15)  Personelin gerekli nitelikleri kazanması için eğitim vermek, aldırmak ve gerekli bilgileri edinebilmesi için çalışmalarda bulunmak,

16)  Müdürlüğe bağlı birimlerde gerekli iş güvenliği eğitimini vermek verdirmek,

17)  Müdürlüğün çalışmaları hakkında Başkana bilgi vermek ve önerilerde bulunmak, talep edilen raporları hazırlamak

18)  Müdürlüğüne ait performans programını ve buna bağlı bütçeyi hazırlamak ve ilgili birime sunmak,

19)  Müdürlüğün bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunda yer alacak bilgileri hazırlamak ve ilgili birime teslim etmek,

20)  Birim faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini sağlamak, faaliyetlerine ilişkin bilgi ve kaynakların kullanım noktasında bulundurulması için gerekli olan düzenlemeleri yapmak

21)  Müdürlük ile ilgili tüm görev, yetki ve belgelerin ilgililere dağıtımını, maiyetindeki personel arasındaki iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak,

22)  Birimin muhasebecisi olarak görev yapmak,

23)  Her türlü muhasebeleştirme işlemini yapmak,

24)  Ödeme evraklarını kontrol etmek ve muhasebe programına girmek,

25)  KDV. Muhtasar vb. vergilerini hazırlamak, vermek,

26)  Maliye ile ilgili işlemleri hazırlamak ve ödenmesini sağlamak, ilgili evrakları hazırlamak,

27)  SGK vb resmi kurumlarla ilgili işlemleri yürütmek,

28)  Gelir ve giderlerin kayda girme işlemlerini yapmak,

29)  Aylık gelir- gider cetvelleri, mizan, bilançonun çıkartılmasını sağlamak,

30)  Yıl sonu kar- zararın çıkartılmasını sağlamak,

31)  Maliyeye yıl sonunda kar-zarar bildiriminde bulunmak,

32)  Tüm muhasebe işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

33)  İdari işlerle ilgili akaryakıt alımının yönetilmesini sağlamak,

34)  Akaryakıt alım çeklerini imzalamak,

35)  Alım yapılırken gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamak,

36)  Ödeme italarının yapılması işlemini yürütmek,

37)  Yevmiye, Kebir envanter defter kayıtlarını düzenlemek, bilgisayar ortamında tutmak

38)  Noter tasdik işlemlerini yapmak,

39)  Kendisine bağlı olarak çalışan personelin işbirliği ve uyum içerisinde 24 sat esasına göre çalışmasını sağlamak, ortaya çıkan sorunları çözümlemek, işyerinde disiplinli bir çalışma ortamı sağlamak, denetim ve kontroller yapmak,

40)  Tesislerde ani mali kontroller yapmak,

41)   Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçleri sürekli çalışır halde tutmak ve organize etmek.

42)  Müdürlüğe iletilen yazılı ve sözlü taleplerin Müdürlük görev ve yetki alanında kalan mevzuata uygun olan talepleri değerlendirerek çözüme ulaştırmak

43)  Müdürlük bütçesini yıllık performans programına uygun olara hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek.

44)  Müdürlüğün taşınır kayıt işlemlerini yapmak

45)  Arşiv işlemlerini yapmak

46)  İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

47)  Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

d) Çalışma Şekli: Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için; Birimlerin veya Servislerin oluşturulması çalışma şekli ve şartlarında Müdür yetkilidir. Şeflikler kurulabilir. Şefliklerin isimlendirilmesi, çalışma şekli ve şartlarının belirlenmesinde başkan onayı aranır. 

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Madde 19- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kuruluşu: Destek Hizmetleri Müdürlüğü; Müdür,  Birim ve servislerden oluşur.

b)Teşkilatlanma: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönetmeliğinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir.

c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır:


1)      Destek Hizmetleri Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevler ile Belediye başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yürütürken işlemleri kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge ve tebliğlere uygun olarak yapmak, gerekli özen ve çabukluğu göstererek neticelendirmekle yükümlüdür.

2)      Yalvaç Belediyesi'nin satın alma politikalarına uygun olarak, satın almalardaki ekonomikliğin yönetilmesinden, satın almalardaki fiili denetimi sağlamak, Yalvaç Belediyesine bağlı birimlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri maksadıyla ihtiyaç duydukları malzemelerin yurtiçi ve yurt dışı satın alma yolu ile karşılanmasının gerektirdiği faaliyetleri yürütmek,

3)      Kamu İhale Kurumunun belirlediği senelik limitler çerçevesinde harcama birim müdürlüklerinden gelen Mal ve Hizmet Alımı isteklerini, taleplerini piyasa araştırması yaparak 4734 sayılı K.İ.Kanununun uygun maddeleri çerçevesinde doğrudan temin veya ihale yoluyla temin etmek. Tüm mal ve hizmet alımı ihale iş ve işlemlerini, yapmak, yaptırmak, sonuçlandırmak,

4)      Onaylanan iş planı uyarınca istenilen mal, hizmet ve malzemelerin asgari maliyetle zamanında temini ve ilgili birimlere ulaştırılması sağlamak,

5)      Belediyemizde ihtiyaç hâsıl olan araç, iş makinesi veya donanımın tespitini yapmak ve teminini sağlamak,

6)      Yalvaç Belediyesine ait tüm araç, iş makinesi ve donanımlarında oluşan arızaların, tespitini yapmak, yaptırmak,

7)       Atölyelerimizde bakım ve onarımı yapılamayacak olanların dış piyasaya sevkini yapmak, yedek parça ihtiyacının tespitini ve teminini yapmak, yapılan iş ve işçilikler ile alınan yedek parçaların kontrol ve kabulünü yapmak,

8)      Araç ve iş makinelerimizin kullandığı (akaryakıt Hariç) madeni yağı anti friz vb. temini, kontrolü ve kabulünü yapmak, gerekli raporları oluşturmak,

9)      Araçların sicil dosyalarını tutarak, ruhsat, trafik tescil, kaza, trafik sigortası, egzoz ve fenni muayenelerini takip etmek, yaptırmak, muhafaza etmek

10)  Belediyeye alınan Her nevi demirbaş eşyanın ana depoya girişini yapmak, Talep halinde ilgili birim taşınır mal kayıt yetkilisine kayıtla teslim etmek, çıkış ve depo kayıtlarının eksiksiz tutulmasının takip etmek, edilmesini sağlamak,

11)  Yalvaç Belediyesince edinilen tüm taşınırların, cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek muayene ve kabulünü yapmak, ana ambara giriş kayıtlarını yaparak teslim almak.

12)  Ana ambara kayıtları yapılanları ihtiyacı olan birimlere, birimlerin taşınır mal kayıt kontrol yetkilisine kayıtla teslim etmek, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğunda muhafaza etmek.

13)   Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek ve ayıplı malların iade edilmesini sağlamak,

14)  Yalvaç Belediyesinin tüm Taşınırların giriş ve çıkısına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini Belediye konsolide bütçe görevlisine göndermek.

15)  Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

16)   Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları başkanlık makamına anında bildirmek.

17)   Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkililerine belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları bildirmek.

18)   Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

19)  Taşınırların elektronik ortamda takibi için yapılacak programa her türlü veri girişi yaparak buradaki verileri sürekli güncel halde tutmak.

20)  Belediyenin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini, üst yönetici adına hazırlamakla yükümlüdür.

21)  Yalvaç Belediyesindeki tüm taşınır mallardan; Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmayan veya tamiri mümkün ama ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçaları, yasalar çerçevesinde hurdaya ayırmak, demirbaş kayıtlarından düşülmesini sağlamak,

22)  Her yıl düzenlenen Yalvaç Pisidia Antiocheia Kültür Turizmim ve sanat festivali, Hıdrellez şenlikleri, resmi tören ve karşılamalar ile buna benzer diğer organizasyonları yapmak, yaptırmak,

23)  Belediyemize ait koruma altına alınmış veya alınacak tüm (Tarihi ve kültürel) eski binaların Kayıt altına alınması, bakımı, tamiri, restorasyonu, kullanımı iş ve işlemlerini ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak, yaptırmak,

24)  Belediyemize ait; Rampalı çarşı, Toptancı hal binası, Eski otel binasının bakım tamir iş ve işlemlerini yapmak, yaptırmak,

25)  Yalvaç Belediyesi Arıtma tesisini işletmek (Çevre kanunu ve ilgili diğer yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, periyodik analizlerin yapılması yaptırılması Bakım, tamir, bekçilik vb. tüm iş ve işlemler)

26)  Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçleri sürekli çalışır halde tutmak ve organize etmek.

27)  Müdürlüğe iletilen yazılı ve sözlü taleplerin Müdürlük görev ve yetki alanında kalan mevzuata uygun olan talepleri değerlendirerek çözüme ulaştırmak

28)  Müdürlük bütçesini yıllık performans programına uygun olara hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek.

29)  Müdürlüğün taşınır kayıt işlemlerini yapmak

30)  Arşiv işlemlerini yapmak

31)  İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

32)  Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

d) Çalışma Şekli: Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için; Birimlerin veya Servislerin oluşturulması çalışma şekli ve şartlarında Müdür yetkilidir. Şeflikler kurulabilir. Şefliklerin isimlendirilmesi, çalışma şekli ve şartlarının belirlenmesinde başkan onayı aranır. 


MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Madde 20- Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda

belirtilmiştir.

a) Kuruluşu: Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün; Müdür,  Birim ve servislerden oluşur.

b)Teşkilatlanma: Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönetmeliğinde ayrıntılı

bir şekilde gösterilir.

    c) Görevleri:  Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün görevleri başta;   


     Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi, muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin onuçlandırılması, muhtar taleplerini takip etmek ve etkin bir şeklide sonuçlandırmak üzere aşağıda sayılmıştır.

1.      Muhtarların bilgilerini tutmak,

2.       Muhtarlık İşleri müdürlüğünü ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,

3.      Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,

4.       Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek, ayrıca muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek,

5.       Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek,

6.      İçişleri Bakanlığı'na üçer aylık dönemlerde sunulacak rapor ile ilgili toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısını sisteme işlemek,

7.       Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

8.      Başkanın, muhtarlarla ilgili sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

9.       Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikayet, öneri vb. konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak

10.   Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

11.   Muhtarlarla ilgili oluşturulan projeleri, takibini yapmak,,

12.   Belediyenin muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonunu sağlamak, bununla ilgili muhtarlarla gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak, 

13.   Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını belirlemek,

14.  Faaliyet alanı ile ilgili muhtarların talep ve şikâyetlerini değerlendirerek cevaplandırılmasını sağlamak ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak,

15.  İkametgâh adresi Yalvaç olmayıp ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın tespit edilmesi, ikamet adreslerinin Yalvaç ilçe merkezine alınmalarının mahalle muhtarları ile birlikte sağlanması

16.  Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.


Çalışma Şekli: Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için; Birimlerin veya

Servislerin oluşturulması çalışma şekli ve şartlarında Müdür yetkilidir. Şeflikler kurulabilir. Şefliklerin isimlendirilmesi, çalışma şekli ve şartlarının belirlenmesinde başkan onayı aranır. 


PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 21- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

a) Kuruluşu: Park ve Bahçeler Müdürlüğü; Müdür,  Birim ve servislerden oluşur.

b)Teşkilatlanma: Park ve Bahçeler  Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönetmeliğinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir.

c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır:


(1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür:

a) İmar planında; dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları, yürüyüş yolları ve yeşil alan olarak tahsis edilen alanların tespitini yapmak, etüt, plan ve projelerini hazırlamak, yapı dışında kalan açık alanların ve kamuya ait alanların peyzaj planlamasını yapmak, projeler üretmek, bu projeleri uygulamak veya ihale yoluyla uygulatmak.

b) Belediyeye ait park bahçe, mezarlık ve yeşil alanlarında yabancı ot, hastalık ve zararları ile ilgili bakanlık tarafından çıkarılan mevzuat kapsamında zirai mücadele teknik talimatlarına uygun olarak alanda mücadele etmek.

c) Kaldırım ve refüjlerdeki ağaç, çalı grubu bitkiler ve mevsimlik çiçeklerin ekimi, dikimi bakımı ve korunmasını sağlamak.

d) Park ve bahçelerin oluşturulmasında ihtiyaç duyulan ağaç ve çalı grubu bitkiler ile mevsimlik çiçeklerin üretimini yapmak veya temin etmek.

e) Belediyeye ait her türlü park, bahçe, yeşil alan, orta refüj, fidanlık ve çocuk oyun parkı vb. alanlardaki sulama ve park aydınlatma tesisatlarını ve aboneliklerini yapmak, kent mobilya ve park donatılarının temini, kontrolü ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapmak.

f) Parklar için proje hazırlamak ve hazırlatmak,

g) Kişi başına düşen yeşil alan miktarını uygar kent görünümünü sağlayacak şekilde artırmak,

h) Park ve bahçelerde kullanılacak doğal ve yapay ağaç ve bitki örtüsünü belirleyerek projelerde kullanmak,

i) Çocuk oyun alanları yapmak veya yaptırmak,

j) Çocuk oyun alanlarında kullanılacak çocuk oyun elemanlarını belirleyerek hizmete sunmak

k) Ağaçlandırma alanlarını belirlemek,

l) Ağaçlandırma konusunda kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler ile çalışmalar yapmak,

m) Çağdaş ve yeşil alanları kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemler kurulmasını sağlamak,

n) Cadde, sokak, park, meydan, kavşak vb. yerlerin isim ve yön levhalarının bakım tamir ve yerlerine dikilmesi iş ve işlemlerini yapmak, yaptırmak

o) Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçleri sürekli çalışır halde tutmak ve organize etmek.

p) Müdürlüğe iletilen yazılı ve sözlü taleplerin Müdürlük görev ve yetki alanında kalan mevzuata uygun olan talepleri değerlendirerek çözüme ulaştırmak

q) Müdürlük bütçesini yıllık performans programına uygun olarak hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek.

r) Müdürlüğün taşınır kayıt işlemlerini yapmak

s) Arşiv işlemlerini yapmak

t) İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

u) Belediye Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak ve yaptırmak.

(2) Diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda Müdürlüğe verilecek görevleri yerine getirmek.

Çalışma Şekli: Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için; Birimlerin veya Servislerin oluşturulması çalışma şekli ve şartlarında Müdür yetkilidir. Şeflikler kurulabilir. Şefliklerin isimlendirilmesi, çalışma şekli ve şartlarının belirlenmesinde başkan onayı aranır. 


TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 22- Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

a) Kuruluşu: Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü; Müdür,  Birim ve servislerden oluşur.

b)Teşkilatlanma: Temizlik Hizmetleri  Müdürlüğünün teşkilatlanma yapısı yönetmeliğinde ayrıntılı bir şekilde gösterilir.

c) Görevleri: Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır:


Temizlik İşleri Müdürlüğünün görevleri

 

a. Cadde, sokak ve kaldırımların süpürme marifetiyle temizlenmesi,

b. Yol süpürme aracının program dahilinde cadde ve sokaklara girmelerini sağlayarak temizliğe katkı sunmaları,

c. Cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynırlarından çöplerin toplanması ve depolama alanına nakledilmesi

d. Çöp konteynırların cadde ve sokaklarda uygun yerlere yerleştirilmesi,

e. Günlük mahalle aralarına veya sabit semt Pazar yerlerine kurulan ve Pazar esnafından kaynaklanan çöplerin temizlenmesi,

f. Çöpün biriktirilmesi ve toplanılmasında kullanılan çöp konteynırlarının ihtiyaçtan dolayı yeni taleplerinin karşılanması, tekeri kırılan bozulan konteynırların tamir ve bakımının yapılması ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi,

g. Eğitim kurumları, ibadet yerleri ve sağlık hizmetleri yapan yerlerde genel temizliğinde katkıda bulunulması,

h. Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak gerek kendi birimine ve gerekse de Belediyeye gelen şikâyetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaları yapmak ve ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak.

i. Geri kazanılabilir Ambalaj atıkların kaynağında ayrıştırma işleminin mahallelerde uygulanması çalışmasını yapmak,

j. Atık pillerin, "Atık Pil ve "Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak.

k. Elektrikli ve Elektronik atıkların, diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak.

l. Atık yağların kontrolü yönetmeliği gereği; bu atıkların lisanslı taşıyıcılar tarafından alınarak bertarafını sağlamak, bunun için sözleşmeler yaptırmak, uymayanlar hakkında idari yaptırım uygulamak.

m. Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla mevcut çöp toplama sistemini geliştirmek ya da yeni sistemlerin bulunması hususunda çalışmalar yapmak,

n. İlçe dâhilindeki yollarda çöp ve moloz dökümlerinin önlenmesi için gerekli tedbirleri alma konusunda ilgili birimler ile koordinasyonu sağlamak,

o. Çöp ve süprüntü kavramına girmeyen çöp araçları tarafından toplanamayan koltuk, kanepe, karyola, dolap, buzdolabı ve benzeri eski ev eşyalarını toplamak ve kullanılabilecek olanları amirinin bilgisi dâhilinde ihtiyaç sahiplerine vermek.

p. Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kurum, kuruluş ve birimlerle işbirliği yapmak,

q. Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek halkın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve temizliğe katılımını sağlamak,

r. 2872 sayılı Çevre Kanunu, Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili yönetmelik ve mevzuattan Belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

s. Maliyet analizi ve planlama konularına önem vermek,

t. Karla mücadele iş ve işlemlerinde Fen işlerine destek vermek. (Kaldırım ve yollardan Karların temizliği, taşınması, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları vb.)

u. Salgınlara yol açabilecek her türlü haşere v.b. ile uygun yöntemlerle mücadele etmek Üreme alanları tespitini yapmak ve bu alanların yok edilmesini sağlamak.

v. Kurban kesim yerleri ile kurban satış yerlerini temizleyip dezenfekte etmek. Atıklarını yöntemince taşıyıp,  etkisiz hale getirmek,

w. Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçleri sürekli çalışır halde tutmak ve organize etmek.

x. Müdürlüğe iletilen yazılı ve sözlü taleplerin Müdürlük görev ve yetki alanında kalan mevzuata uygun olan talepleri değerlendirerek çözüme ulaştırmak

y. Müdürlük bütçesini yıllık performans programına uygun olarak hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek.

z. Müdürlüğün taşınır kayıt işlemlerini yapmak

aa. Arşiv işlemlerini yapmak

bb. İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. 

Çalışma Şekli: Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için; Birimlerin veya

Servislerin oluşturulması çalışma şekli ve şartlarında Müdür yetkilidir. Şeflikler kurulabilir. Şefliklerin isimlendirilmesi, çalışma şekli ve şartlarının belirlenmesinde başkan onayı aranır. 

 

Özel Kalem

Madde 23- Özel Kalem

Özel Kalem Servisinin görevleri aşağıdaki gibidir.

Özel Kalem servisi; Başkanlık Makamına bağlı Özel Kalemi ve bünyesinde çalışan diğer memur ve işçilerden oluşur.

Görevleri: Özel Kalem Servisinin görevleri aşağıdaki gibidir.

1)      Başkanlık Makamının temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerini Belediye Kanunu ve İlgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek,

2)      Belediye Başkanının emirlerini ilgili birimlere ve yerlere iletmek,

3)      Belediyeye gelen tüm evrakı ilgililere usulünce iletmek (Günlük olarak Belediyemize posta yoluyla veya  resmi kurumlardan, elden gelen ve vatandaşların Başkanlık Makamına sunmak üzere getirdikleri dilekçe ve evrakların ilgili makam ve müdürlüklere, içeriğine göre akışını sağlamak üzere teslim almak, “Belediye Başkanı adına gelenler hariç “ Kaşe basarak başkanlık makamına sunmak, Başkanlık makamından havale edilen evrak ve dilekçeleri kayıt numarası verilmek üzere evrak kayıt bürosuna teslim etmek.)

4)      Belediye Başkanının her türlü telefon görüşmelerini sağlamak ve görüşme isteklerini iletmek.

5)      Belediye Başkanının tüm protokolle ve vatandaşla olan görüşmelerini bir program içerisinde sağlamak.

6)      Belediye Başkanının katılması gerekli olan ve katılmayı düşündüğü açılış tören ve toplantıları programa alıp, günü gününe Belediye Başkanına hatırlatmak.

7)       Belediye Başkanının her türlü tebrik ve kutlama mesajlarının ilgililere ulaştırmasını sağlamak,

8)      Belediye'yi ve Belediye Başkanı'nı ziyaret için gelen temsilci ve misafirlerini ağırlamak 

9)      Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati göstermek,

10)  Belediye'nin tüm birimlerinden Başkanlık makamına gelen faaliyet raporlarını Başkanlık makamının isteği doğrultusunda dosyalamak

11)  Sorunlarını Belediye Başkanı’na iletmek üzere gelen vatandaşları dinleyerek, onları yönlendirmek

12)  Belediye Başkanı'na sunulacak her türlü belge, yayın, karar ve yazılarla ilgili gerekli işlemleri yapmak

13)  Belediye Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

 

 Hukuk İşleri (Avukat)

MADDE 24-Avukat

Mahalli İdareler Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre Kadrolu Avukat bulunmama durumunda; Belediyenin Avukatlık hizmetleri Tam zamanlı veya Kısmi zamanlı Sözleşmeli Avukat eli ile yürütülür. Avukat;  görevlerin yapılmasında Başkanlık makamına bağlı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

Görevleri:

1)      Belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari yargı yerlerinde davaları takip etmek ve sonuçlandırmak,

2)       İcra-iflas dairelerinde, hakemlerde; Belediye hak ve menfaatlerinin korunması için, Belediye tüzel kişiliğini vekâleten temsil etmek, dava açmak, açılan davalara katılmak, takip etmek ve sonuçlandırmak,

3)      Adliye icra-iflas dairelerinde icra takipleri yapmak ve yürütmek, gerekli savunmaları yapmak, deliller ibraz ederek dava ve icra-iflas takiplerini sonuçlandırmak,

4)       Belediye encümeni ve müdürlüklerin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini kullanmaları esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususundaki hukuki mütalaa taleplerini karşılamak,

5)       Adli ve idari görevlerin ifası için bütçe ile tahsis edilen ödeneği kullanmak, harcamaları yapmak ve bunun için gerekli sarf belgelerini düzenlemek,

6)        Belediyenin taraf olduğu davalarda ve sorunlarda hukuki uzmanlık bilgisi gerektiren hallerde Danışmanlık hizmeti vermek üzere; üniversite öğretim üyeleri ve akademisyenlerden mevzuata uygun olarak hizmet alımı yolu ile yararlanılabilir.

7)      Avukat; yukarıda belirtilen ve diğer mevzuat gereğince yüklenen görevlerini yaparken Başkanın vekil tayin ettiği vekâletnamedeki yetkilere sahiptir.

8)      Avukat;  görevlerin yapılmasında; Belediye Başkanına karşı sorumludur.

9)      Başkanlık Makamı tarafından tevdi edilen diğer yasal görevleri yapmakla görevlidir.  


BEŞİNCİ BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER

 

Görevlerin Planlanması

Madde 25- Müdürlükler amaçlarının gerçekleştirilmesinde başarıyı arttırmak için çalışmalarını haftalık, aylık, yıllık, olarak planlar ve görevlendirme yaparak çalışma programını görevlendirme çerçevesinde yürüyüp yürümediğini takip eder. Planların gerçekçi ve uygulanabilir planlar olmasına özen gösterirler.


Görevin Yürütülmesi

Madde 26- Müdürlüklerde faaliyetler Müdür tarafından hazırlanan bir plan dâhilinde yürütülür. Görevin yerine getirilmesinde diğer birimlerle gerekli koordine Müdür sağlar. Personeli Belediye Başkanlığındaki hiyerarşik yapıya uygun olarak amirlerinden aldığı emri özverili ve itina ile yerine getirmek zorundadır.


Denetim Yapılması

Madde 27- Belediye Başkanlığındaki hiyerarşik yapıya uygun olarak birim amiri Müdürlüğüne  ait kadroların denetiminden sorumludur. Tespit edilen aksaklıkları zaman geçirmeden düzeltme yoluna gidecektir. Disiplinsiz davranışlarda ilgililer hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

Bütçe tasarısı

Madde 28- Belediye birimleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun kapsamında, yılı bütçe tasarılarını hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek zorundadır.


İhtiyaçların temini

Madde 29- Belediye birimleri, ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünden talep ederek Temin eder. Destek Hizmetleri Müdürlüğü; Birimlerin mal ve hizmet alımı taleplerini, piyasa araştırması yaparak, tabi olunan ihale mevzuatı çerçevesinde satın almak veya kiralamak, Alınan taşınırları, Sayarak, ölçerek, tartarak, kontrol ederek teslim almak ve ana ambara kaydetmek zorundadır. İhtiyaç halinde birimlere sevk edilecek taşınırları ana ambar çıkışlarını yaparak ilgili birimin taşınır mal kayıt yetkilisine kayıtla teslim eder. Ana Ambarda bulunan malzemelerin giriş-çıkış ve muhafaza işlemlerini yapmak, Tüm birimlerin talebi doğrultusunda Ekonomik ömrünü tamamlamış taşınırları hurdaya çıkarma, malzemeleri yok etmek veya satmak bunlara ilişkin ayniyat kayıtlarını tutmakla Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevli ve yetkilidir. Tüm bu iş ve işlemlerde Harcama yetkilisinin yetkileri saklıdır.


Madde 30- Belediye birim amirleri, kendi birimlerinin faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere; yurtiçi ve yurtdışında bulunan resmi ve özel kuruluşlarda inceleme araştırma yapmak üzere personel görevlendirebilir. Bu tür görevlendirmelerde başkanlık makamından onay alınması gerekir.Öngörülmeyen görevler

Madde 31- Bu Yönetmelikte öngörülmeyen görevlerle karşılaşıldığında, bu görev hangi birimin faaliyet alanıyla benzerlik arz ediyorsa o birim tarafından yerine getirilir. Öngörülmeyen görevlerde Başkanın talimatı yeterlidir.

 

İkiz Görev

Madde 32- Birimlerin yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri yerine getirmek için bünyesinde yeterli ve deneyimli personel olmaması durumunda, birim müdürlüklerinin yönetmeliklerinde zikredilen görevlere uygun, Diğer birim müdürlüklerinde görevli memur ve işçi personele Başkanlık Makamının onayı ile ikiz görev olarak verilebilir.

 

Yazışmalar

Madde 33- Belediye birimleri; birbirleri arasındaki yazışmaları öncelikle ele almak ve sonuçlandırmak zorundadır. Birimlerin diğer kurum ve kuruluşlardaki yazışmalarını kendilerinin takip etmesi gerekir.


Ortak Görevler

Madde 34- Birden fazla belediye birimini ilgilendiren iş veya görev söz konusu olduğunda koordinatör müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü dür.


Yönetmelik

Madde 35- Bu Yönetmelikte sayılan tüm belediye birimleri; görev ve yetkilerin kullanılması ile ilgili hususlar hakkında daha ayrıntılı olarak Yönetmelik hazırlar. Bu Yönetmelikler belediye Meclisinin Kabulü ile yürürlüğe girer

Değişiklik Teklifi

Madde 36- Bu Yönetmelikte yapılacak her türlü değişiklik teklifleri belediye meclisine; bu Yönetmeliğe istinaden çıkarılacak Yönetmeliklerde yapılacak her türlü değişiklik teklifleri ise Başkan onayına sunulması işlemi Yazı İşleri Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilir.


ALTINCI BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER


Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

Madde 37- Yalvaç Belediye Meclisinin 09/02/2015 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilen Yalvaç Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 


Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğe istinaden çıkarılacak Birim Yönetmelikleri 1 ay içinde hazırlanır.

 

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü bünyesinden ayrılarak görev, araç, gereç, personel ve bütçesi ile birlikte yeni bir birim olarak kurulur

 

Geçici Madde 3- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Park ve bahçeler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinden ayrılarak görev, araç, gereç, personel ve bütçesi ile birlikte yeni bir birim olarak kurulur


Madde 38 – Yürürlük:

Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.


Madde 39 – Yürütme:

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.02/07/2024 tarih ve 71 sayılı Belediye Meclisi kararı ile kabul edilmiştir.         Mustafa KODAL                      Gökhan ŞENOL             Yakup KIRTIKLI

Belediye Meclis Başkanı                                  Katip Üye                             Katip Üye