Yarışma KVKK

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YARIŞMA FAALİYETLERİ 
AYDINLATMA METNİ VERİ SORUMLUSU HAKKINDA 

    Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Yalvaç Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. 

    Söz konusu kanun gereğince hangi kişisel verilerin ve bunların hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerle ilgili kanunun 11 inci maddesinde sayılan ilgili kişi hakları ve kişisel verileri işleme konusunda istisnaların neler olduğu hususlarında bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmıştır. 

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

     Kişisel verileriniz öğrencilere yönelik yarışma faaliyetlerinde yarışmacılara ait bilgilerin alınması ve paylaşılması süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. 

 HANGİ KİŞİSEL VERİLER İŞLENMEKTEDİR? 

     YALVAÇ BELEDİYESİ olarak yukarıda belirttiğimiz veri işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlediğimiz kişisel verilerin neler olduğunu aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz. 


 Kimlik Bilgisi:
Ad Soyad, TC kimlik No, Doğum tarihi, Fotoğraf, Öğrencinin Adı, Soyadı, Öğrencinin Okulu, Sınıfı, Öğrencinin Yaşı
İletişim Bilgisi: 
İletişim adresi, E-posta adresi, Cep Telefonu
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar:
 Görsel ve İşitsel kayıtlar, Ses Kaydı 

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI VE AMACI 

    Yalvaç Belediyesi, yukarıda belirtilen Kimlik ve Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilmektedir. 

    Özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak açık rızanız ile veya kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecektir. (KVKK m.6). 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ GEREKÇESİ

    Belediyemiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta, elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanmaktadır. Belediyemiz tarafından elektronik ve fiziksel ortamlarda saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda korunmaları için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

    Kişisel verileriniz, KVKK md.5 ve md.6 göz önüne alınarak ‘’Açık Rıza’’ alma sureti ile işlenebilmektedir. 

DİĞER BİLGİLER 

    Yalvaç Belediyesi olarak kişisel verisini işlediğimiz veri sahipleri 6698 sayılı kanun kapsamında Kanun’un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler: 
  • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

    Belirtilen haklarınızı belediyemize yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. 

 İLETİŞİM BİLGİLERİ

    KVKK md.11 kapsamında belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda verilen iletişim kanalları vasıtası ile belediyemize iletebilirsiniz. 

 Web Adresi:
www.yalvac.bel.tr/KVKK
 Posta Adresi:
 Yalvaç Belediyesi Pazar Yukarı, 32415 Yalvaç/ ISPARTA 
 İrtibat Kişisi:

Telefon Numarası:
( 0246) 441 52 87
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi:
[email protected]