YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞERON İŞÇİLER BAŞVURU TESPİT KOMİSYON TUTANAĞI


YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞERON İŞÇİLER BAŞVURU TESPİT KOMİSYON TUTANAĞI 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta Olan işçilerin Sürekli işçi Kadrolarına veya Mahalli idare Şirketlerinde İşçi Statüsünde Geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 ncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları Belirleyen Tebliğin "Tespit Komisyonu" başlıklı 8 nci maddesi ve "İnceleme Kriterleri" başlıklı 9 ncu maddesi uyarınca ön inceleme ve esas inceleme aşamalarında gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarına dair incelemeleri yapmak, bu tespite ilişkin itirazları karara bağlamak amacıyla, Yalvaç Belediye Başkanlığının 16.01.2018 tarihli ve 58516955-903.07.01-15 sayılı onaylarına istinaden kurulan Tespit Komisyonumuzca; 

2016/484939 sayılı personel çalıştırılmasına dayalı işçilik hizmet alımı ihalesi sonucu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri gereğince Belediye Birimlerinde çalıştırılan, ekli listede yer alan 107 kişi  ve İşletme Ve İştirakler Müdürlüğünde çalıştırılan ekli listede yer alan 14 kişi 11.01.2018 tarihine kadar süresi içerisinde başvurusunu yaptığı, başvurusu ile ilgili olarak; 

Ön İncelemede;

Ek-1 sayılı başvuru formu ve Örnek-1 sayılı dilekçeyi imzalayarak diğer belgelerle birlikte kuruma sunduğu, yapılan beyanların aranılan şartlara uygun olduğu, usule ilişkin şartlara uyduğu, istenilen diğer belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz ettikleri, 

Esas İncelemede; 

a) Kurumun yetkili EKAP kullanıcısı tarafından KİK internet sayfasına girilerek listelerde yer alan toplam 121 kişinin istihdam edildiği sözleşmesinin KHK kapsamında personel alımına dayalı hizmet alımı sözleşmesi olduğu,

b) İşçilerin personel alımına dayalı hizmet sözleşmesi kapsamında, Yalvaç Belediye Başkanlığı Birimlerinde 04.12.2017 tarihi itibariyle çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarının incelenmesinde; 375 sayılı KHK'nın Geçici 23. Ve Geçici 24. Maddelerinin uygulanmasına dair esasların 7. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen yaş şartlarını taşımadıkları, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadıkları, listede yer alan 107 kişinin İşçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin başvuranlarının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından 20.02.2018 tarihinde Yalvaç Belediye Başkanlığı web sayfasından yayınlanacaktır. Bundan sonra yapılacak işçi kadrosuna geçirilme sürecine ilişkin iş ve işlemler ile başvuru durumunun bu siteden ilgililerce takip edilmesi gerektiği, başvurulara ilişkin itirazların, 21.02.2018 - 23.02.2018 tarihleri arasında tespit komisyonumuza yapılabileceği hususu, 19/02/2018 tarihinde saat 10.00'da imza altına alınmıştır. .


Halil Hilmi TÜTÜNCÜ
 Belediye Başkanı
(Komisyon Başkanı)
Selami AKINCI
 Mal Müdürü
(Asil Üye)
Yakup HİSARARDINLI
Zabıta Müdürü
(Yedek Üye)
Gökhan KÖSTÜKLÜ
Destek Hizmetleri Müdür V.
(Asil Üye)
Ahmet Murtaza AKSU
Fen İşleri Müdür V.
(Asil Üye)
Liste ekteki resimlerdedir

Görseller2018-02-20

YALVAÇ BELEDİYESİ